Rivning av hus i kvarteret Narcissen

Rivning av kvarteret Narcissen - Flerfamiljshus i Boden

Rivningsentreprenaden av kvarteret Narcissen fortskrider och som många säkert noterat har det förekommit en del skriverier angående rivningen där man ifrågasatt entreprenörens tillvägagångssätt.

Bodens kommun har med anledning av det träffat entreprenören och de har fått redovisa hur de arbetar och hur de tolkar gällande föreskrifter och kontrakt.

Entreprenören kommer att göra justeringar i sitt arbetssätt. Bodens kommunen kommer tillsammans med entreprenören och sakkunniga gällande rivningsarbeten att utföra ett antal kontroller inför nya arbetsmoment. Det gör de för att säkerställa att gällande regelverk och upphandlingsföreskrifter uppfylls.

Senast uppdaterad: 2021-04-22