grusad gångväg intill trädbekantad å.

Beviljat stöd för klimatanpassning 

Klimatförändringar kan påverka vår närmiljö genom bland annat översvämningar och höga temperaturer. Bodens kommun har beviljats stöd från Länsstyrelsen för klimatanpassning. 

Länsstyrelsen Norrbotten hade under hösten en utlysning avseende medel till kunskapshöjande insatser för klimatanpassning. Bodens kommun skickade in en ansökan för två fördjupande insatser och beviljades maxbeloppet på 46 000 kronor. 

Sedan tidigare har Bodens kommuns hantering av klimatanpassning som en integrerad del av översiktsplanen uppmärksammats nationellt. Översiktsplanen nominerades till Planpriset och aktörer som SMHI, Klimatanpassning.se och Hållbart Samhällsbyggande lyfter Bodens kommuns arbete som ett gott exempel. 

Tar arbetet ett steg längre 

Länsstyrelsens medel innebär goda förutsättningar för ett fortsatt klimatanpassningsarbete på Bodens kommun. Stödet ska användas till två kunskapshöjande insatser, dels en värmekartläggnig över tätorterna Boden och Sävast, dels en fördjupad analys av översvämningsrisker i centrala Boden. 

– Det känns roligt att få medel till att kunna gå vidare och analysera effekterna av klimatförändringar för geografiska områden. Det blir ett brett analysunderlag som kommer att användas av flera förvaltningar vid planering, drift och underhåll, säger Emma Lundqvist, samhällsbyggnadsstrateg på Bodens kommun. 

Längre värmeböljor 

Klimatanalyser för Bodens kommun visar att medelårstemperaturen på orten kommer att öka samtidigt som värmeböljorna kommer att bli längre. Värmeböljor är kan påverka samhällsviktiga funktioner och är farliga särskilt för utsatta grupper. Nu ska Bodens kommun ta fram en värmekartläggning för Boden och Sävast, genom en kartsimulering i GIS utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning. Denna kan ligga till grund för exempelvis bevarande av grönområden och skuggande träd i bostadsområden. 

Analyserar översvämningsrisker

2017 och 2019 kartlades översvämningsriskerna för Bodensjösystemet. Nu ska materialet analyseras för att bedöma om det kan finnas fog för beslut om en förhöjd planeringsnivå för byggnation, på grund av översvämningsrisk till följd av klimatförändringar. Båda insatserna utförs av en konsult. 

Senast uppdaterad: 2022-01-12