En närbild på en man som åker skidor.

Folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor 2022

Från februari till början av maj skickas Sveriges största nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor ut till 2500 bodensare.

Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och hur hälsan i befolkningen utvecklas över tid.

Varje svar är viktigt eftersom resultaten används som underlag till att förbättra folkhälsan.

Slumpmässigt utvalda personer

Undersökningen görs vartannat år i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och deltagande regionerna. Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån. Alla uppgifter är sekretesskyddade.

2022 skickas inbjudan till undersökningen ut till totalt 350 000 slumpmässigt utvalda personer i hela Sverige var av 2500 i Bodens kommun. Ett brev med inbjudan och inloggningsuppgifter till webbenkäten kommer att skickas ut till de personer som har blivit utvalda.

Du som är utvald och har fått hem inloggningsuppgifter kan logga in och svara på enkäten på SCB:s hemsida. 

Extra urval

Vart fjärde år deltar Norrbotten med ett extra urval, det vill säga att extra många inbjudningar till att delta i undersökningen skickas ut. Förra gången Norrbotten deltog med extra urval var 2018, och nu 2022 är det dags igen.

Syftet med det extra urvalet är att få ett bättre underlag för beslut om insatser och åtgärder på regional och lokal nivå som kan påverka folkhälsan, och därmed skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Genom enkäten kan Region Norrbotten och Folkhälsomyndigheten följa hur folkhälsan utvecklas och olika faktorer som påverkar hälsan. Därför finns det frågor i enkäten som rör hur man upplever sin hälsa, rökning och fysisk aktivitet, men även om ekonomiska förutsättningar och socialt sammanhang.

Pandemin

2021 skickades en extra enkät ut med ett antal frågor som berör pandemin. I 2022 års folkhälsoenkät finns några av de pandemirelaterade frågorna kvar, och i år handlar frågorna om oro för smitta. Även andra frågor i enkäten relaterar till den pågående pandemin i form av frågor om ensamhet och isolering, psykisk hälsa och olika levnadsvanor.

Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2022 i form av tillgängliga data på Folkhälsomyndighetens webbplats. Resultaten används också i olika kunskapsunderlag som tas fram på Region Norrbotten och Folkhälsomyndigheten.

Senast uppdaterad: 2023-10-16