väg

Förslaget: Här ska vägen till Boden Industrial Park gå

Var ska väg, järnväg, gång- och cykelväg till Boden Industrial Park och H2 Green Steel egentligen dras? Den frågan har fysisk planeringsenheten vid Bodens kommun arbetat hårt med under en lång tid. Nu finns ett förslag.

Måndagen den 28 februari presenterar Bodens kommun ett förslag till en detaljplan över Infrastrukturområdet Svartbyn. I den föreslås sträckningen för järnväg, väg och gång- och cykelbana från Södra Svartbyns trafikplats på väg 97 och ut till Boden Industrial Park i närheten av Norra Svartbyn i Boden. Väginfrastrukturen kommer i framtiden även ansluta till befintlig väg 605 mot Flarken. Planförslaget säkerställer allmänhetens tillgång till friluftsområdet Gruvberget.  

– Boden Industrial Park ska bli världens grönaste industriområde, därför ska det byggas både väg och järnväg samt gång- och cykelväg så att det går att ta sig till området på flera olika sätt och att gods givetvis ska kunna fraktas på järnväg. Den här nya infrastrukturkorridoren ska byggas på ett så bra sätt som möjligt med hänsyn både till miljön och de som bor i närområdet, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Bodens kommun.


Förslag till vägsträckning 

Vägen föreslås dras mellan Gamla Lulevägen och väg 605 med en längd på runt fyra kilometer, varav cirka 1,5 kilometer ligger inom verksamhetsområdet. Vägen startar vid den befintliga bron över järnvägen och höjs upp fram till Gruvberget så att Gruvbergsvägen kan passera över järnvägen och ansluta till den nya vägen. Innan strax innan den korsningen ansluter Gamla Lulevägen till den nya vägen i en cirkulationsplats. Upphöjningen skapar en naturlig barriär mellan de boende i närområdet och järnvägen. Norrmyrvägen/Ronningsvägen får enligt förslaget delvis ny sträckning och samlokaliseras med den nya vägen under bro. Vägområdet möjliggör utrymme för nya busshållplatser. 

Förslag till järnväg 

Den nya järnvägsanslutningen sträcker sig från Trafikverkets befintliga spår nordost till Boden Industrial Park. Den fortsatta sträckningen österut passerar Gruvbergets fot, och tar en kurva runt för att sedan ansluta till Trafikverkets befintliga anläggning norr om driftplats Sävastklinten. 

– Vårt mål är att skapa hållbara transportlösningar över tid, både för boende och etablerare på verksamhetsområdet, säger Ellinor Isaksson Larsson, koordinator för delprojektet infrastruktur ovan jord i kommunens omställningsorganisation.

infrastrukturkorridor2

Övergångar för oskyddade trafikanter 

För att allmänheten ska ha tillgång till Gruvberget och dess områden för rörligt friluftsliv för oskyddade trafikanter föreslås en gång- och cykelväg från Södra Svartbyn till Gruvbergsvägen. Tanken är att den ska gå i en tunnel under vägen och vidare till en bro över järnvägen samt en naturstig till Gruvberget. Ytterligare en övergång planeras som en gångbro över väg och järnväg, från området mellan Läkarvägen och Prostvägen mot Gruvberget. Ny gång- och cykelväg ska också anslutas från bostadsområden i närheten. 

Friluftsliv och rekreation 

Den planerade infrastrukturkorridoren innebär bland annat det terrängspår som i dag löper bakom Läkarvägen i Södra Svartbyn inte kommer att finnas kvar. Möjligheter till friluftsliv och rekreation begränsas också av vägarna i sig, på den mark där de dras. Det har dock under planeringsarbetet varit viktigt för Bodens kommun att så lite som möjligt inskränka på både miljö och friluftsliv. I samband med samrådet för denna detaljplan presenteras även en bevarande- och utvecklingsplan för Gruvbergets friluftsområde, där möjligheterna till rekreation ska ökas på flera sätt samtidigt som viktiga naturvärden bevaras. Här bjuds föreningsliv och bodensare in till en dialog och via en digital karttjänst kan man lämna förslag, idéer och synpunkter på den fortsatta utvecklingen. Var ett nytt terrängspår som ersätter det förlorade, kan dras är ännu inte klart och här får bodensarna vara med och tycka till, bland mycket annat. 

Gruvberget Vinter dröning

Risk för ökat buller 

De som kommer att beröras mest av buller från den föreslagna järnvägssträckningen är de som bor på Gideons väg, Halmvägen och Vaktvägen i Södra Svartbyn. Till detta kommer också en förmodat ökad trafik mellan Boden och Luleå kopplat till hela regionens industriomställning, till exempel Hybritsatsningen i Luleå som även den kommer att innebära mer transporter. 

– Vi förstår verkligen att man som närboende inte vill ha mer buller. Ser vi till exempel till de som bor på Halmvägen i dag så visar vår bullerutredning att de är påverkade av buller. I dagsläget finns inga bullrereducerande åtgärder, därför kompletteras nu bullerutredningen med förslag på åtgärder i dessa områden och vår ambition är att på så sätt till och med reducera bullernivåerna så de blir lägre än i dag, säger Cecilia Kvibacke, utvecklings- och planeringsansvarig Boden Industrial Park. 

Det bästa alternativet 

För att svara på frågan varför infrastrukturkorridoren föreslås dras just här kan man se till vilka andra alternativ som funnits.  

– Alternativa dragningar skulle bli längre och dessutom mer geotekniskt utmanande, kommenterar Ellinor Isaksson Larsson, koordinator för delprojekt infrastruktur ovan jord i Bodens kommuns omställningsorganisation.  

Att dra vägarna bakom Gruvberget, exempelvis från Gamla Sävast, skulle innebära betydligt längre vägsträckning och därmed betydligt högre kostnader. Att gräva en tunnel genom Gruvberget skulle innebära att Trafikverket hade behövt göra en ny järnvägsplan vilket brukar ta fem till sex år, och den tiden finns inte i den aktuella tidsplanen. Dessutom skulle det krävas väldigt mycket arbete och kostnader att bygga, äga och förvalta en tunnel, med de risker som det medför. 

Planområdet ligger inom utpekat markreservat för infrastruktur i Boden kommuns översiktsplan 2025, som antogs 2017. Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner. 

Samrådsförfarandet

Planhandlingarna finns utställda för samråd under perioden 28 februari till 31 mars 2022. 

 Detaljplanen finns även utställd på följande platser: 

  • Stadshuset, Fysisk planering, våning 5, öppet vardagar 08:00-12:00 och 13:00-17:00  

  • Boden Business Park, Teknikvägen 3, Sävast 

  • Stadsbiblioteket under ordinarie öppettider 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900). Förfarandet har valts med hänsyn till att planförslaget kan vara av betydande intresse för allmänheten och kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och finns utställd tillsammans med planförslaget.

Samrådsmöte för detaljplanen kommer att hållas torsdag den 24 mars, kl 18:30 – 20:00 i Björksalen, Björknäsgymnasiet, Idrottsgatan 4. 

Eventuella synpunkter på planförslaget vill vi ha skriftligen, senast torsdagen den 31 mars 2022 till Bodens kommun, Fysisk planering, 961 86 Boden. E-post: fysplan@boden.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningsutställningens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. 

Kontakt: 

Cecilia Kvibacke, Utvecklings- och planeringsansvarig Boden Industrial Park, tel: 0921-627 06 
Lars Andersson, plan-, och exploateringschef, tel: 0921-621 43 

Senast uppdaterad: 2023-10-13