På bild: Ann-Catrine Andersson och Frida Lundström som leder arbetet med omställningsprocessen ”Nära vård” i Bodens kommun.

Från organisation till person

”Nära vård” är ett nationellt beslutat förhållningssätt som ska skapa en mer personcentrerad hälso- och sjukvård i hela landet. Bodens kommun är först ut i länet med att använda SKR:s analysverktyg för kartläggning.

Helhetstänket inom vården ska gå från att se till organisation till person och från att reagera när något har hänt till att agera förebyggande för att det inte ska ske, förebygga vårdskador och öka patientsäkerhetstänket både för personal, patienten och dess anhöriga.

Kommunernas primärvård är en stor och viktig del av den svenska hälso- och sjukvården, och ansvaret ökar i betydelse och omfattning. Idag finns det möjlighet att ge vård i hemmet. Med den demografiska utvecklingen med ökad andel äldre och fler kroniskt sjuka människor har behovet förändrats i den del av primärvården som kommunen ansvarar för. För att möta dessa behov och stödja omställningen till nära vård behöver kommunernas patientsäkerhetsarbete utvecklas och stärkas. Det gemensamma målet för omställningen till nära vård utgår från ett medborgarperspektiv i syfte att skapa delaktighet och förutsättning för en god och samordnad hälsostärkande vård så nära hemmet som möjligt.

Projekt med arbetsgrupper

I Bodens kommun sker omställningen i projektform och omfattar alla berörda inom våra kommunala vård-instanser. Som första kommun i länet har Boden tagit ut arbetsgrupper bestående av medicinskt ansvarig sköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), kvalitetsledare, enhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och baspersonal. Sedan i höstas har de träffats och gått igenom analysverktyget för stärkt patientsäkerhet, skapat delaktighet samt kartlagt behov av åtgärder och prioritering av dessa.

– Det är ett jättejobb, men det finns ett stort engagemang och vilja hos personalen, konstaterar Ann-Catrine Andersson, processledare i Boden tillsammans med Frida Lundström.

Ett digert arbete har lagts ner och har tagit mycket tid och diskussioner i anspråk.

– Nu planerar vi för en heldag för arbetsgrupper tillsammans med ledning för att ta nästa steg, säger Frida Lundström.
 

Grundläggande förutsättningar

• Engagerad ledning och tydlig styrning

• En god säkerhetskultur

• Adekvat kunskap och kompetens

• Patienten som medskapare

Fokusområden

• Öka kunskap om inträffade vårdskador

• Tillförlitliga och säkra system och processer

• Säker vård här och nu

• Stärka analys, lärande och utveckling

• Öka riskmedvetenhet och beredskap


Foto: Mats Engfors/Fotographic Text: Anna Bergström/Nordskribenten

Senast uppdaterad: 2022-07-08