grön platta med texten: Imagining the north

Här är idéerna för framtidens Boden och Luleå

Nya stadsdelar i 100% återbrukat material, ”vägra” som första ledord för stadsutveckling, en kulturell valuta, campusliv på nedlagd E4 och en skridskobana i Bodens fästning – det föreslås i projektet Visioner: i norr.

Tillsammans med bland annat arkitekter, konstnärer, skribenter, forskare och designers har sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten utvecklat visioner för framtidens samhällen. Projektet Visioner: i norr initierades av Rådet för hållbara städer med syftet att undersöka nya vägar framåt i skapandet av hållbar samhällsutveckling. 

I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu en av de största investeringarna någonsin på grön industri, teknik och infrastruktur. Satsningen ställer stora krav på nya bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur ser man till att nuvarande invånare får härliga livsmiljöer som dessutom lockar nya boende? Syftet med projektet Visioner: i norr, som initierats av Rådet för hållbara städer, är att sammanföra flera kreativa yrkesgrupper för att titta på frågan: Hur kan vi skapa vackra, inkluderande och hållbara samhällen som vi alla kan vara stolta över i generationer?

Team HallemarHejdelind : Vallgrav med isbana Team Hallemar Hejdelind : Vallgrav med isbana 

Teamen har under våren varit på plats i kommunerna, pratat med boende, fått inspel från föreningslivet och undersökt olika platsers unika värden. Resultatet är elva olika visionsdokument som är tänkta att skapa stolthet under lång tid framöver. Bland resultaten märks skisser på samhällsutveckling som inte tar någon ny mark i anspråk, på hur nedlagda gruvområden kan bli platser för människor, på minnesplatser över det vi förlorat till klimatförändringarna, på en ny förvaltningsmodell som bygger på lokalt samskapande samt tankemodeller kring hur de konstanta förändringarna kan hanteras.
 – Vi skapade ett utrymme för 11 team att tänka fritt och kreativt kring sex kommuners svåra utmaningar. Resultatet är en bredd av idéer som kan inspirera och engagera många aktörer i  frågor om hållbar utveckling av livsmiljöer hela landet, säger Helena Bjarnegård, Riksarkitekt.

Bakom projektet Visioner: i norr står bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Arbetet med idéskisser har genomförts inom ramen för en utlysning som finansierats av Formas och Vinnova där varje team tilldelats ett bidrag om 300 000 SEK.

Team TIP++ Illustration över SävastTeam TIP++ Sävast ställer om

Mer info om projektet och resultaten hittar du på hallbarstad.se

Den 14 juni presenteras resultaten under ett evenemang på ArkDes.
För anmälan: https://arkdes-events.confetti.events/slutevenemang-visioner-i-norr/

Presskontakt Rådet för hållbara städer/Boverket:

För ytterligare information, vänligen kontakta: Helena Bjarnegård, riksarkitekt, via Boverkets presservice 0455-35 31 70, presservice@boverket.se.

Presskontakt Arkdes evenemang 14 juni:

För presskontakt och pressnärvaro den 14 juni, mejla maria.ostman@arkdes.se.

växa utifrån sina egna förutsättningar – med behovsstyrd kollektivtrafik, odling och småskalig energiproduktion.

Presskontakter kommun:

Boden

Beatrice Isaksson
Tfn: 0921-62304
E-post: beatrice.isaksson@boden.se

Luleå

Elisabeth Ennefors
Tfn: 
073-565 89 07.
E-post: elisabeth.ennefors@lulea.se

Bakgrund 

”Imagining: the north” eller ”Visioner: i norr ” är ett initiativ i Rådet för hållbara städers arbete där bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas ingår. Våra livsmiljöer behöver utvecklas med kvalitet och hållbarhet i fokus. De stora satsningar på grön industri i flera kommuner i Norrbotten och Västerbotten bidrar till att göra dessa platser till potentiella förebilder när det gäller klimatomställningen och skapandet av attraktiva livsmiljöer.

Samverkansparterna bakom Visioner: i norr gick i november 2021 ut med en öppen utlysning om att medverka i ett arbete med att skissa fram idéer i samarbete med sex kommuner i norra Sverige. Gensvaret blev stort, totalt kom 55 ansökningar in.

Fokus: Samhällsomvandling i norr

I flera kommuner i Västerbotten och Norrbotten växer storskaliga gröna industrietableringar fram, där svenska företagare och entreprenörer vill gå i spetsen för omställningen till en fossilfri värld, genom satsningar på exempelvis koldioxidfri stålindustri, batterier och vätgas. Samtidigt innebär det att flera kommuner snabbt behöver växa.

Det är svårt att uppskatta vidden av utvecklingen som sker i Västerbottens och Norrbottens län men bedömningen är att pågående satsningar kommer att innebära mellan 50 000 till 100 000 nya arbetstillfällen på 10-15 år. Arbetslösheten i regionerna är redan låg vilket innebär att det kommer att vara en stor utmaning att tillskapa de nya jobb som krävs utan att utarma redan etablerade verksamheter – det kommer att krävas en betydande inflyttning i kommunerna. Det finns redan nu under uppbyggnad en brist på arbetskraft i regionerna, den problematiken tros fortsatt blir en knäckfråga när det kommer till långsiktig drift av verksamheterna. En risk som flera parter ser är att många snabbt flyttar till kommunerna och sedan snabbt flyttar ut igen. I ett tidigt skede finns eventuellt inte infrastrukturen som behövs vilket kan skapa ett stort bilberoende i och med att kollektivtrafik och förutsättningar inte är klara.

Samhällsomvandlingarna ställer stora krav på såväl omsorgsfull gestaltning av den fysiska miljön som jämlik tillgång till goda livsmiljöer för alla invånare. Hur kan bostäder, infrastruktur och service snabbt utvecklas för att möta behoven samtidigt som det ska sker på ett hållbart, vackert och inkluderande sätt, och som lockar nya invånare att inte bara göra en snabbvisit utan att också bosätta sig och integreras i samhället? Vad innebär omvandlingen för människorna som redan bor där, platserna och kulturen? Och hur kan denna omvandling ske inom planetens gränser? Att ge nya idéer kring detta är vad Visioner: i norr handlar om.

Om processen

Multidisciplinära team fick ansöka om medverkan via ett open call. En utvärderingsgrupp bestående av representanter från Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas valde därefter ut elva team för att skissa fram och ge förslag kring framtidens platser i sex kommuner.

Visionsarbetet pågick under våren 2022. Kommunerna formulerade case och arrangerade platsbesök samt träffar med lokala behovsägare. Flera team arrangerade även egna studiebesök och träffar. Teamen har sedan formulerat förslag och skisser utifrån de utmaningar och behov som kommunerna uttryckt.

Tanken är att resultatet och projektet ska höja nivån i samtalet om framtidens hållbara livsmiljöer, och kunna implementeras i kommunernas strategiska planering, i Rådet för hållbara städers fortsatta arbete och även kunna spridas till andra aktörer inom det stora internationella nätverket kring New European Bauhaus.

Idéskissandet har genomförts inom ramen för en utlysning som finansierats av Vinnova och Formas där finansiering om totalt 300 000 kr per team har utdelats.

Advisory board

Ett advisory board har varit rådgivande under Visioner: i norr och kommit med inspel och stöd under projektets gång.

Medverkande:
Mia Hägg, MA Architecture /FAS SIA OTIA
Christer Larsson, Arkitekt SAR/ MSA, KKH
Michela Magas, Ordförande för Industry Commons Foundation, VD och grundare av MTF Labs AB
Johan Kuylenstierna, Ordförande för Klimatpolitiska Rådet samt Rektorsråd för Hållbar utveckling vid Stockholms universitet.

New European Bauhaus

New European Bauhaus initierades av EU-kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen i januari 2021. Initiativet lyfter arkitekturens, designens och de kreativa näringarnas kraft i hållbarhetsarbetet och har fungerat som inspiration till projektet Visioner: i norr.

Ladda ner dokument
Team HallemarHejdelind
Ladda ner dokument
TeamTIP
Ladda ner dokument
Fieldstudio
Ladda ner dokument
Team Nordic Future
Senast uppdaterad: 2023-11-03