Luleälven

Luleälven ska säkra framtidens vattentillgång 

Bodens kommun vill hämta vatten från Luleälven i närheten av Svedjans reningsverk. Inför tillståndsansökan genomförs ett samråd och det är möjligt att lämna synpunkter på förslaget till och med 3 juni. 

För att hållbart och långsiktigt kunna tillgodose samhällets och gröna industrietableringars behov av råvatten planerar Bodens kommun uttag av vatten från Lule älv i närheten av Svedjans reningsverk i Boden.  

– Nu tar vi första steget i att säkra vattentillgången i den gröna samhällsomställningen i Boden, säger Magnus Bäckström, VA-ingenjör på Bodens kommun. 

Det som planeras är ett framtida uttag på 2 000 liter per sekund, vilket motsvarar ca 3-4 promille av flödet i Lule älv. Den högsta möjliga volymen räknas till 63 miljoner kubikmeter/år. För detta kommer det att behöva anläggas vissa vattenanläggningar på platsen, som till exempel uttagsledningar. 

Verksamheten bedöms innebära miljöeffekter främst för fisk, djur och växtliv i direkt anslutning till uttagspunkten. Detta på grund av ändrade strömningsförhållanden. Miljöeffekterna ska utredas vidare inom ramen för en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Där ska det bland annat att utredas och redovisas alternativa lokaliseringar och utformningar, påverkan på miljökvalitetsnormer och andra miljöeffekter som verksamheten kan tänkas ge upphov till. 

Samråd inför ansökan 

Inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken genomförs ett avgränsningssamråd för att få in synpunkter på förslaget från berörda fastighetsägare eller andra intressenter.  

– Alla detaljer är inte klara än, men för oss är det viktigt att öppna upp för en dialog innan vi går vidare med planeringen, säger Magnus Bäckström. 

Samrådshandlingarna finns också att tillgå via Medborgarservice på Stadshusets entréplan. 

Du som har frågor eller vill veta mer är välkommen på samrådsmöte tisdag 31 maj klockan 18:30-20:00 i kommunstyrelsesalen i Stadshuset, ingång via Kyrkgatan 24.  

Delta i dialogen 

Om du har synpunkter ska du skicka in dem skriftligen till magnus.j.backstrom@boden.se eller med post adresserat till Magnus Bäckström, Bodens kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 961 86 Boden. Synpunkter skall vara inlämnade senast den 3 juni 2022.  

När samrådet slutförts fortsätter arbetet med den specifika miljöbedömningen genom upprättande av miljökonsekvensbeskrivning och övriga tillhörande handlingar. Därefter prövas ansökan av Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.

Senast uppdaterad: 2023-12-21