Flygfoto över Boden i motljus. Det är snö på baken och i horisonten lyser solen som syns bakom bergen. I bilden syns stadskärnans byggnader med kyrkan närmast.

Byggboomen i Boden fortsätter

Trots en orolig omvärld med sviktande ekonomi, hög inflation, historiskt höga energikostnader och ett pågående krig i Europa verkar byggandet i Boden inte mattas av, utan ökar i tempo.

En hög inflation och stigande räntor bidrar till att den svenska ekonomin anses vara inne i en lågkonjunktur. Återhämtningen kommer att ta sin tid, lågkonjunkturen förväntas vara till och med 2025. Boverket signalerar bland annat för en överhängande risk för mycket kraftig inbromsning av bostadsbyggandet framgent. Förutsättningarna för bostadsmarknaden och bostadsbyggandet har försämrats mycket snabbt sedan början av 2022.

Detta till trots är det ett fortsatt högt tryck på bygg- och exploateringsprojekten i Boden kopplat till den pågående samhällsomställningen och befolkningsmålet på 33 000 Bodensare till år 2030. Det uppgraderade bostadsförsörjningsprogrammet innehåller bland annat byggandet av 3200 bostäder under samma period med en planerad topp och en ambition om nästan 900 nyproducerade lägenheter 2024, se diagram.


Planerade nybyggda lägenheter, Bodens kommun

– Det här är en tydlig signal om Bodens stora attraktionskraft trots det rådande ekonomiska läget. De kringeffekter vi väntat på börjar nu på nu på allvar återspeglas i en tydlig etablerings- och byggvilja på ett flertal områden här i Boden. Vi ska nu fortsätta jobba hårt och möjliggöra både för lokala intressenter och för intressenter som fortsätter att söka sig hit, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

Trycket på tjänstepersoner som handlägger bygglov, detaljplaner och markanvisningar med mera är stort och nyrekryteringar är genomförda för att hantera de intressenter som söker sig till Boden. Just nu bearbetas cirka 25 detaljplaner i olika omfattningsgrader och skeenden. Enheten fysisk planering arbetar fortlöpande intensivt med att skapa god mark- och planberedskap för framtida områden för bostäder, industrier, verksamheter, kommersiell och offentlig service.

Text: KOMM/Bodens kommun, Foto: Mats Engfors/Fotographic

Senast uppdaterad: 2023-01-13