Bild på båt och notfiske från ett tidigare fiskeprojekt i Svartbyträsket.

Provfiske ska ge lägesbild från Bodens sjöar

Med start den 15 juni och omkring tre veckor framåt ska det genomföras standardiserat provfiske i Svartbyträsket, Bodträsket, Buddbyträsket och Vittjärvsträsket.

Senast provfiske genomfördes var år 2010 och syftet är att undersöka sjöarnas fiskbestånd vad gäller artsammansättning, relativ förekomst uttryckt i antal eller vikt per ansträngning, enskilda arters längdfördelning, samt eventuellt också fiskarnas ålder och tillväxt. Det ger också underlag för att jämföra variation mellan år i samma sjö, eller mellan provfisken i olika sjöar samt underlag för att bedöma sjöarnas ekologiska status.

Det här kommer att ge svar på hur de senaste årens reduceringsfiske förbättrat sjöarnas populationer. Vi kan även få indikationer på fördelningen i populationerna. Till exempel andelen rovfisk kontra andelen cyprinider (karpliknande fiskar som till exempel braxen eller mört) vilket troligt är det viktigaste svaret för en eventuell fortsättning.

Fiske kommer att ske i 26 lokaler per sjö. Det genomförs enligt en standardiserad metodik. Data från provfisket skickas in till datavärd (SLU), och blir då tillgängligt i en databas för provfiske som heter NORS.

Provfisket är del av ett projekt som finansierats till 90 procent med statliga medel i form av LOVA-bidrag, vilket har sökts hos länsstyrelsen i Norrbotten.

Senast uppdaterad: 2023-12-22