Avfall

Samråd - Revidering av avfallsplan

Avfallsplanen för Bodens kommun har nu reviderats och ett förslag till ny avfallsplan har tagits fram. Under perioden 2023-08-28—2023-09-30 kommer förslaget ställas ut för samråd.

Enligt miljöbalken (1998:808) 15 kap, 41 §, ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de föreskrifter för avfallshanteringen som kommunen meddelat med stöd i miljöbalken. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om nuläget för avfall inom kommunen samt mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. 

Avfallsplanen för Bodens kommun har nu reviderats och ett förslag till ny avfallsplan har tagits fram.

Under perioden 2023-08-28—2023-09-30 kommer förslaget ställas ut för samråd.

Yttranden ska vara oss tillhanda senast 2023-09-30. 

Under perioden kommer samrådshandlingar publiceras här på boden.se samt finnas tillgängliga i Medborgarservice. Handlingarna kommer även att mejlas ut brett. 

Yttranden skickas till e-post alternativt vanlig post:

E-post:
kommunen@boden.se

Post:
Bodens kommun
SBF VAA
961 86 Boden

Ladda ner dokument
Samrådsinformation Avfallsplan...
Senast uppdaterad: 2023-10-13