Visionsbild över bostadshus på området Tjärnbacken.

Detaljplan för 150-200 nya lägenheter på Tjärnbacken

Boden växer och nu är även en detaljplan för nya bostäder ute för det centralt belägna området Tjärnbacken. På området finns ett markanvisningsavtal med planer på 150-200 lägenheter. Från kommunens sida planeras även insatser för bland annat gång- och cykelväg och ett parkområde nära Bodån.

I kommunens översiktsplan från 2020 har Tjärnbacken markerats som ett föreslaget nytt bostadsområde. Tjärnbacken ligger bara några minuters promenad, ungefär 700 meter, söder om Bodens centrum. Det gränsar till Sveavägen i söder, Kyrkogårdsgatan i väster, Lundagårds kyrkogård i norr och Bodån i öster, på området Sveafältet-Lundagård. 

I anslutning ligger bland annat den nybyggda Björkdungens förskola, promenadstråk och ytor för spontanidrott. Marken där Tjärnbacken är belägen köptes in av kommunen 2016 och har tidigare använts av Försvarsmakten. I dagsläget finns endast två förrådsbyggnader och en utbildningslokal kvar på platsen. Kommunen nyttjar förrådsbyggnaderna och i övrigt står området outnyttjat. Den detaljplan som nu är ute på samråd stämmer överens med kommunens översiktsplan. 

Samrådet innebär att allmänheten har möjlighet att ta del av handlingarna och komma in med synpunkter. Dessa ska lämnas skriftligt senast den 4 mars 2024.  

Handlingarna går att ta del av på Stadshuset, Stadsbiblioteket och här på hemsidan. Handlingarna för detaljplanen finns tillgängliga för samråd till den 4 mars 2024. 

Detaljplan Tj√§rnbackenSamtliga visionsbilder är framtagna av Nordmark och Nordmark.

Markanvisning för upp till 200 lägenheter 

Det finns sedan tidigare ett markanvisningsavtal för Lindbäcks Bygg med möjlighet till 150-200 lägenheter på Tjärnbacken, fördelade på rad-, par- och flerbostadshus.  

I Bodens kommuns förslag finns också planer på en gång- och cykelväg längs Bodån. Ny in- och utfart samt yta avsatt för parkmark föreslås. Målet är att skapa en tydlig koppling med attraktiva och naturliga entréer från Bodån, genom hela området, upp till Kyrkogårdsgatan och Sveafältet och på så sätt stärka den kulturhistoriska kopplingen till omgivningen. Den nya bebyggelsen föreslås utformas som två kvarter med varsin tillfartsväg från Kyrkogårdsgatan. 

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och om det behövs revideras planhandlingarna och plankartan. Till granskningen, nästa skede i planprocessen, visas ett slutligt förslag och även i detta skede finns möjligheter att lämna synpunkter.  

Senast uppdaterad: 2024-04-03