Renar står och bökar i snön vid randen av en tät barrskog.

Ny lagstiftning om konsultationsrätt i frågor som rör samiska intressen

Från och med den 1 mars 2024 träder en reviderad version av lag 2022:66 om konsultationsrätt i kraft. Den uppdaterade lagen innebär ett ökat ansvar för kommuner att konsultera samiska företrädare innan viktiga beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. 

Syftet med lagen om konsultationsrätt är att säkerställa samernas rätt till delaktighet i beslutsprocesser på alla nivåer i samhället och att stärka samernas inflytande i frågor som särskilt berör dem. Konsultationen ökar samernas möjlighet att bidra med kunskap i frågor och visa på beslutets konsekvenser för samernas del. Den kan även bidra till att förbättra beslutsunderlag och belysa de handlingsalternativ som finns.

I första hand är det Sametinget som ska konsulteras i olika ärenden som företrädare för det samiska folket. Om ärendet kan få särskild betydelse för en sameby ska även samebyn konsulteras. Andra samiska organisationer har möjlighet att anmäla sitt intresse för att delta i konsultationer, och om organisationens stadgar stöder detta intresse, kommer även de att konsulteras. Hittills har Svenska Samernas Riksförbund (SSR) anmält sådant intresse.

Det är kommunens ansvar att ta kontakt när konsultationsskyldighet föreligger.

Ärenden av särskild betydelse

Lagen gäller brett. Exempel på frågor som kan bli aktuella för konsultation kan vara:

  • detaljplaner eller översiktsplaner.
  • samråd med anledning av tillståndsansökan enligt miljöbalken.
  • policy som berör till exempel skogsbruk, miljö, klimat eller hållbarhet.
  • kultur- eller biblioteksplan.
  • strategier som berör nationella minoriteter.
  • strategi för näringsliv, tillväxt eller besöksnäring.

Mer information: 

Sametingets genomgång av konsultationsordningen. 

Sveriges riksdag - Lagen om konsultation i frågor som rör det samiska folket

Senast uppdaterad: 2024-04-03