Fasaden på ett mycket gammalt hus. I fönstret blänker solen.

Bostadslösningar av ödehus del av Visioner i norr

Boden är en av sex kommuner i projektet Visioner i norr, som nu bjuder in kreativa nationella team för att tillsammans skapa förslag till hållbara gemensamma livsmiljöer inom utvalda områden.  

I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu några av de största investeringarna inom grön omställning, teknik och infrastruktur. Det ställer stora krav på fler bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur kan vi skapa hållbara bostäder på kort tid samtidigt som vi tillvaratar befintliga resurser och skapa långsiktigt goda livsmiljöer med bra kvalitet? Hur kan vi arbeta och tänka på nya sätt?  

Dessa frågor sätts under luppen i Visioner i norr del 2. Det är en fristående fortsättning av Visioner i norr del 1, som genomfördes 2021. Bakom initiativet står Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. 

Nu går det ut en utlysning med syftet att mobilisera exempelvis arkitekter, designers, antikvarier, konstnärer och studenter att ta sig an utmaningen att tillsammans skapa hållbara gemensamma livsmiljöer. 

Nya bostäder av ödehus 

I steg 2 kommer målet vara genomförbara prototyper. Varje deltagande kommun har valt en specifik inriktning att arbeta med. Från Bodens kommun är det projektet “Växa tillsammans” i Råne älvdal, som tillsammans med delar av förslagen från Visioner i norr steg 1, ligger till grund för steg 2. I det kommunöverskridande projektet har Bodens kommun, medborgarkontoret Råneå, Luleå kommun och RÅEK (Råne älvdalsrådet i Gunnarsbyns församlings ekonomiska förening) utfört en inventering av ödehus i byarna i Råne och Vitå älvdal under 2021. Resultatet blev att drygt 550 obebodda hus i varierande skick identifierades. Målet var att flertalet av fastigheterna ska ha lagts ut till försäljning eller börjat renoveras innan projekttidens slut.    

Inom Visioner i norr steg 2 är tanken att finna inspiration och förslag till fler lösningar för en hållbar bostadsförsörjning med Växa tillsammans som grund. Dessa obebodda hus gick inte heller teamen i steg 1 förbi, och flera av dem presenterade innovativa lösningar för att återuppliva husen.   

Norriån

Nationell utlysning 

Mellan den 28 februari och den 4 april kan tvärsektoriella team anmäla intresse via arkdes.se. Idéskissandet genomförs därefter under våren och hösten. Detta inom ramen för utlysningen som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten som erbjuder finansiering om 600 000 kr per team för ett första steg. 

Arbetet är uppdelat i två faser, den första består av inventering och analys samt framtagande av en förvaltnings- och genomförandeplan. I fas två ges ett mindre urval av teamen möjlighet att testa sina förslag på plats genom prototyparbete. 

Lokal modell utvecklas 

- Det här blir ytterligare ett steg i arbetet med de ödehus som vi har identifierat och synliggjort. Det skulle vara fantastiskt om det kan bli en prototyp som kan användas i hela kommunen och även på andra platser, säger Jenny Engström, verksamhetsledare RÅEK. 

- Som ordförande i Rådet för hållbara städer och riksarkitekt är jag stolt över satsningen Visioner i norr steg 2, där vi sätter kommunerna i centrum tillsammans med kreativa, kunniga och skickliga gestaltare för att hitta lösningar på hur långsiktigt hållbara, inkluderande och berikande livsmiljöer och bostäder kan åstadkommas i en värld av tuffa utmaningar, säger Helena Bjarnegård. 

- I det här projektet vill vi bygga vidare på Växa tillsammans och Visioner i norr steg 1 genom att ställa frågan: Vilken roll kan det redan byggda spela i framtidens samhällen? I en tid där vi parallellt med ett stort bostadsbehov och ett ekonomiskt ofördelaktigt världsläge dessutom ser att mycket av det som redan är byggt står utan användning och i förlängningen riskerar att förfalla, känns det här som ett jättespännande case att undersöka. Kan dessa byggnader till exempel omvandlas till lägenheter? För vem? Vem ska i så fall bygga om dem, förmedla och äga dem, säger Gustav Hamlund, samhällsbyggnadsstrateg på Bodens kommun och kommunens kontaktperson i projektet. 

Mer information

Läs mer om utlysningen på arkdes.se. Ansök senast den 4 april. 

Senast uppdaterad: 2024-04-03