Sommarvy över Norra Svartbyn. Bilden är tagen med drönare.

Bodensjöarna

Bodensjösystemet omfattar följande sjöar och vattendrag: Buddbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket, Lill Avan och Bodån samt Vittjärvsträsket. I syfte att förbättra sjöarnas kvalitet så har Bodens kommun genomfört och genomför åtgärder.

Genom reglering av Stora- och Lilla Luleälv och dess källsjöar samt anläggandet av Bodens kraftstation så omöjliggjordes inflöde av vatten från Luleälven. Detta i kombination med stor extern belastning av kväve och fosfor via bland annat utsläpp av dag- och avloppsvatten till sjöarna ledde till en gradvis försämring av sjöarnas status. Trots flertalet åtgärdsinsatser samt anläggande av ett kommunalt avloppsreningsverk så klassas samtliga sjöar och vattendrag i Bodensjösystemet till måttlig ekologisk status. Främsta miljöproblem är övergödning och syrefattiga förhållanden samt förändrade habitat genom fysisk påverkan som ett resultat av flödesreglering i och med vattenkraft. Algblomning förekommer i varierande grad.

Det övergripande målet och visionen för arbetet med Bodensjöarna är att genomföra åtgärder så att de ger en positiv upplevelse och kan nyttjas för rekreationsaktiviteter av kommunens medborgare och besökare. I de lokala miljömålen för Bodens kommun slås det fast att miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppfyllas enligt den förvaltningsplan som beslutats för Bottenvikens vattendistrikt. Det innebär att sjöarna och vattendragen i Bodensjösystemet ska ha uppnått god ekologisk status år 2027.

Ammar Alabado, Sala Akabia och Robert Westin under 2018 års reduktionsfiske.

Åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten

Nedan presenteras ett urval av åtgärder:

  • I april 2019 antogs Bodens dagvattenstrategi med mål och principer för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering (se bifogat dokument).
  • Sanering av avloppsutsläpp.
  • Insläpp av friskt älvvatten.
  • Sammanställning av genomförda åtgärder och utredningar samt förslag till fortsatta åtgärder*.
  • Reduktionsfiske i syfte att minska andel vitfisk och öka andelen rovfisk*.
  • Anläggande av fosfordamm i syfte att minska läckage av näringsämnen från skogs- och jordbruksmark*.

*Har genomförts genom medfinansiering från statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) förmedlade av länsstyrelsen i Norrbotten.

Aktuell information och framtagna rapporter tillhandahålls av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2024-02-20