Träbro som korsar vattnet i Bodens dagvattenanläggning på Kvarängen. I bakgrunden syns Bodträsket mellan träden.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på marken, i ledningar eller via diken till sjöar och vattendrag.

I naturen fångas regn- och smältvattnet upp av växter eller renas när det långsamt rinner genom marken. I en tätort med många tak och stora områden asfalterad och stenlagd mark rinner vattnet istället snabbt på ytan. Då sker ingen rening av vattnet. Tvärtom, vattnet smutsas ner av näringsämnen och skadliga ämnen som framför allt kommer från trafik, biltvätt och byggmaterial. 

I staden finns det dagvattenbrunnar i gatan som leder vattnet via ledningar eller diken till en sjö eller vattendrag. Utan dessa system skulle städerna översvämmas när det regnar mycket eller när snön smälter. 

En viss del av dagvattnet Bodens kommun renas delvis i exempelvis diken innan det släpps ut i en sjö eller ett vattendrag. Men en del dagvatten leds direkt till sjöar och vattendrag utan någon rening alls.  

På Kvarnängen har vi konstruerat en anordning för att både rena vattnet och bidra till ökad trivsel på området. Du kan själv hjälpa sjöarna, till exempel genom att låta bli att tvätta bilen på gatan.

 

Ladda ner dokument
Dagvattenstrategi Bodens kommun
Senast uppdaterad: 2024-02-21