Folkmyller på gågatan i Boden centrum.

Trygghets- och folkhälsorådet

Samverkan är ett ledord i Bodens kommun och för att stärka den sociala hållbarheten finns Trygghets- och folkhälsorådet. Rådet ska arbeta för att Bodens kommun ska vara en plats för alla och därmed verka för kunskapsuppbyggnad och utveckling inom områdena folkhälsa, social hållbarhet samt trygghet och brottsförebyggande åtgärder.

Rådet ska i samverkan ta fram gemensamma fokusområden som följer den strategiska planen. Genom att prioritera främjande och förebyggande insatser ska rådet verka för en förbättrad folkhälsa, upplevd trygghet och för att våra livsmiljöer ska vara attraktiva och bidra till att stärka det sociala sammanhanget.

Sammanträdesdagar 2024

Datum Tid Plats
8 mars 13.00 Stadshuset
14 juni 08.00 Bodensia
6 sep 13.00 Stadshuset
15 nov 08.00 Stadshuset


Rådets sammansättning

Rådet är partssammansatt med representanter från Bodens kommun, Polisen, Företagarna och Bodenbo. 

• Ordförande; ledamot från majoriteten i kommunstyrelsen. För mandatperioden 2023-2026 har Johan Lund (S) valts till ordförande.
• Vice ordförande; ledamot från oppositionen i kommunstyrelsen. För mandatperioden 2023-2026 har Peter Kristoffersson (M) valts till vice ordförande.
• Kommunchef
• Förvaltningschefer vid Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen respektive Samhällsbyggnadsförvaltningen
• Avdelningschefer Räddningstjänst, Kultur-, fritid- och ungdom samt Arbetsmarknad och lärande
• Enhetschef för Fysisk planering
• Kommunpolisen (1-2 representanter)
• VD för Bodenbo
• Representant för Företagarna i Boden
• Samordnare folkhälsa och social hållbarhet (tillika sekreterare för rådet)
• Samordnare trygghet/brottsförebyggande

Kommunikationschef samt andra externa myndigheter kan adjungeras till rådets sammanträden.

Beredningsgrupp

Ärenden till rådets sammanträden bereds av en grupp bestående av ordförande, vice ordförande, kommunchef, samordnare folkhälsa/social hållbarhet samt samordnare trygghet/brottsförebyggande.

Ladda ner dokument
Arbetsordning för trygghets- o...
Senast uppdaterad: 2024-02-22