Sex personer i olika åldrar sitter utomhus och fikar tillsammans.

Krisberedskap

Kommunen ansvarar för många verksamheter som måste fungera även i krissituationer, som äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Bodens kommun arbetar därför kontinuerligt med att utveckla sin förmåga att hantera olika samhällsstörningar.

Kommunens krisberedskap

Bodens kommuns många olika verksamheter måste fungera även vid samhällsstörningar och kriser som extremt väder, problem med dricksvatten och avlopp, strömavbrott, telestörningar och utsläpp av farliga ämnen. För att klara det arbetar kommunen aktivt med att förbereda och öva inför situationer där exempelvis viktig verksamhet ska fortlöpa trots större elavbrott, eller skolor utrymmas på grund av utsläpp av farliga kemikalier.

Bodens kommun deltar också i arbetet med civilt försvar. Det handlar om att vid krigshot eller krig kunna skydda och säkerställa viktiga samhällsfunktioner, som för en kommun kan vara räddningstjänst, dricksvattenförsörjning och avloppssystem.

Krisledning

Bodens kommun har en särskild organisation och beredskap för att hantera en krissituation eller en extraordinär händelse. Varje nämnd ansvarar för att det finns en planering vid kriser och katastrofer inom det egna verksamhetsområdet. Det finns också en central krisledningsgrupp (CKL) som kan samordna krisledningen vid behov. Vid en extraordinär händelse kan verksamheten i kommunens nämnder tas över av en krisledningsnämnd. Nämnden tar över verksamhet och fattar nödvändiga beslut i frågor som rör den extraordinära händelsen. I Bodens kommun är kommunstyrelsens arbetsutskott krisledningsnämnd. Kommunfullmäktige avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Senast uppdaterad: 2024-02-28