En kvinna hämtar dricksvatten i en dunk på ett tappställe som bemannas av personer i Frivilliga resursgruppen.

Frivilliga resursgruppen

Kommun samarbetar med Bodens civilförsvarsförening och den Frivilliga resursgruppen, vars uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov.

Frivilliga resursgruppen (FRG) samlar frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå, och kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för FRG.

Engagera dig i Frivilliga resursgruppen

När du blir medlem i en FRG måste du gå en grundutbildning som omfattar 36 timmar. I den utbildas du i hur kommunens beredskapsorganisation ser ut, första hjälpen, hjärt- och lungräddning, att möta människor i kris, att organisera spontanfrivilliga samt i förebyggande brandskyddskunskap. Efter genomförd utbildning skrivs avtal mellan dig och kommunen. Hur detta sker bestämmer respektive kommun.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bekostar den lokala FRG-grundutbildningen samt centrala fortbildningar genom uppdragsmedel till Sveriges Civilförsvarsförbund.

Mer information

Frivilliga resursgruppens webbplats finns en lista över de kommuner som har en FRG.

Senast uppdaterad: 2024-02-28