En kvinna bakar i ett storkök..

Risk- och sårbarhetsanalys

Alla svenska kommuner är skyldiga enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap att upprätta en risk- och sårbarhetsanalys varje ny mandatperiod. Risk- och sårbarhetsanalysen utgör grunden för kommunens krisberedskap.

Bodens kommuns risk- och sårbarhetsanalys utgör tillsammans med krisberedskapsarbetet grunden för förebyggande åtgärder, planering, utbildningar och övningar för att stärka kommunens förmåga att hantera kriser och minska skadeverkningarna på människors liv, hälsa, egendom och miljö.

Ladda ner dokument
Risk- och sårbarhetsanalys 202...
Senast uppdaterad: 2024-03-26