En bild på regelboken om brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd i byggprocessen

  • För att byggnader på ett rättssäkert sätt ska få ett brandskydd som uppfyller samhällets miniminivå är det viktigt att brandskyddsfrågor hanteras av den aktör och i den process där de hör hemma. För att det ska bli möjligt behövs kunskap, samsyn och samverkan inom kommunen, mellan exempelvis räddningstjänst och byggnadsnämnden.
  • Plan- och bygglagen (PBL) och lagen om skydd mot olyckor (LSO) ställer krav på brandskydd när en byggnad uppförs eller ändras respektive när den är färdig.
  • Räddningstjänsten kommer i kontakt med de färdiga byggnaderna genom tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor där vi ställer krav på organisatoriskt brandskydd men även på byggnadstekniskt brandskydd. Vår förhoppning är att vår kunskap och våra erfarenheter i byggprocessen kan bidra till ett bättre fungerande brandskydd.

Räddningstjänsten engagemang inom byggprocessen är huvudsakligen:

  • Rådgivning Samhällsbyggnadsnämnden.
  • Stödjande till byggherrar vid frågor som gäller operativa insatser och insatsplanering.
  • Att delge erfarenheter från tillsyn och olycksundersökningar.

Räddningstjänsten hjälper inte till med brandskyddsprojektering utan hänvisar till de brandkonsulter som finns.

Senast uppdaterad: 2018-10-11