Brandskydd i samlingstält

Det som skiljer tält från andra tillfälliga anordningar är att de ska rymma människor. Därmed ställs högre krav på brandsäkerhet och dimensionering än för andra typer av anordningar.

Tält som avses rymma fler än 150 personer klassas som samlingstält och ska enligt 2 kap. 12 § ordningslagen (1993:1617) vara besiktigade och godkända enligt svensk standard. Intyget för tältduken ska finnas på plats och kunna visas upp på begäran av räddningstjänsten. Intyget ska även gå att koppla till det aktuella tältet.

Vid remissyttrande och tillsyn av samlingstält ska följande områden beaktas:

  • Utrymningssäkerhet
  • Släckutrustning
  • Säkerhet för elektriska anläggningar
  • Tältduk
  • Samlingstältets placering

3.1 Utrymningssäkerhet

3.1.1 Personantal
Kraven på antalet utrymningsvägar i ett samlingstält baseras på hur många människor tältet får inhysa. Det är sökandes ansvar att uppge personantalet i tillståndsansökan. Se vägledning Juridiskt ansvar, tillstånd och myndigheter i menyn, kapitel 2.3.3.

3.1.2 Utrymningsvägar
Vid dimensionering av antalet utrymningsvägar till det fria från samlingstältet och dess bredd, tillämpas Boverkets byggregler. Den fria bredden i varje utrymningsväg ska vara minst 1,20 meter och utrymningsvägarnas kapacitet beräknas till 150 personer per meter fri dörrbredd. Blockeras den bredaste utrymningsvägen kan de andra utrymningsvägarna tillsammans maximalt ta 300 personer per meter fri dörrbredd. De ska alltid finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Samlingstält/-sal som är avsedd för fler än 600 personer men färre än 1000 personer ska ha minst tre utgångar och om den är avsedd för fler än 1000 personer, minst fyra utgångar. Samtliga utrymningsvägar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 3.1.3 Vägledande markering
Vägledande markeringar för utrymning ska finnas i sådan omfattning och vara så placerade att utrymning inte hindras av svårigheten att orientera sig. Skyltar ska placeras i anslutning till utrymningsvägar och utgöras av gröna skivor med tydliga vita symboler, utformning enligt AFS 2008:13. Som vägledande markering godtas efterlysande skylt.

3.2 Släckutrustning
I ett samlingstält ska det i skälig omfattning finnas utrustning för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Exempel på släckutrustning är en handbrandsläckare av minst typ 43A 233BC (pulver). Vid ytor som omfattar stekbord och fritös, kan en handbrandsläckare typ 89B (kolsyra) och en brandfilt utgöra lämplig släckutrustning. Släckutrustning ska finnas lätt tillgänglig för personal och vara placerad på väl synlig plats.

3.3 Säkerhet för elektriska anläggningar
Uppvärmningsanordningar och övriga apparater ska ha en betryggande säkerhet mot uppkomst och spridning av brand. Elektriska anläggningar ska uppfylla kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 1994:7) om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar. Handbrandsläckare typ 89B (kolsyra) ska finnas lätt åtkomlig för personal vid mixerbord/musikanläggning och vara placerade på väl synlig plats.

3.4 Tältduk
Tältduk i samlingstält ska bestå av svårantändligt material – självslocknade och typgodkänt, enligt Statens räddningsverks föreskrifter om besiktning av samlingstält (SRVFS 1995:1). Intyget för tältduken ska finnas på plats och kunna visas upp på begäran av räddningstjänsten. Intyget ska även gå att koppla till det aktuella tältet.

3.5 Samlingstälts placering
Samlingstält ska placeras så att:

  • utrymning från samlingstältet eller från angränsande tält/lokaler inte förhindras eller försvåras
  • brandspridning från samlingstältet till angränsande tält/byggnad eller tvärt om förhindras
  • räddningstjänstens framkomlighet och åtkomst av tält/byggnader inte förhindras
Senast uppdaterad: 2024-01-04