Brandskydd på övriga försäljningsställen

Med övriga försäljningsställen menas mindre tält, vagnar, bodar eller liknande där mat, kläder, prylar eller annat saluförs till besökarna.

Släckutrustning

På övriga försäljningsställen enligt nedan och platser där utrustning enligt nedan används ska lämplig handbrandsläckare finnas lätt åtkomlig för personal och vara placerade på väl synlig plats.

Försäljningsställe/utrustning Släckutrustning (typ) - miniminivå
Tält <150 personer Pulver, 43A 233BC
Mixerbord/musikanläggning Kolsyra, 89B
Stekbord/Fritös Kolsyra, 89B + brandfilt
Gasol Pulver, 43A 233BC

 

Säkerhet för elektriska anläggningar

Uppvärmningsanordningar och övriga apparater ska ha en betryggande säkerhet mot uppkomst och spridning av brand. Elektriska anläggningar ska uppfylla kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 1994:7) om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar. Handbrandsläckare typ 89B (kolsyra) ska finnas lätt åtkomlig för personal vid mixerbord/musikanläggning och vara placerade på väl synlig plats.

Försäljningsställets placering

Försäljningsstället ska placeras så att:

  • utrymning från angränsande tält/lokaler får inte förhindras eller försvåras.
  • brandspridning från och till angränsande tält/byggnad förhindras.
  • räddningstjänstens framkomlighet och åtkomst av tält/byggnader inte förhindras.
Senast uppdaterad: 2024-01-04