Drift- och underhållsrutiner

För att säkerställa de brandtekniska installationernas funktion bör de provas och kontrolleras regelbundet. Kontrollerna nedtecknas i en kontrolljournal.

Här följer exempel på brandtekniska installationer som det bör finnas drift- och underhållsrutiner för:

 • Automatiska brandlarm och automatiska släcksystem
 • Utrymningslarm
 • Brandvarnare
 • Rökluckor/brandgasfläktar
 • Nödbelysning och belysta vägledande skyltar
 • Dörrar i brandcellsgränser
 • Brandcellsgränser
 • Utrymningsvägar
 • Släckutrustning

Automatiska brandlarm och automatiska släcksystem

Provning och kontroll av automatiska brandlarm och släcksystem ska ske enligt SBF 110:7 (brandlarm), 115:2 koldioxid), 120:7 (vattensprinkler) och 500:3 (inerta gaser).

Utrymningslarm

Provning och kontroll av utrymningslarm bör ske enligt SBFs rekommendation Utrymningslarm 2003. Journal bör föras över kontroller, provningar, tillfälliga avstängningar etc. enligt nedan.

 • Kontrollintervall enligt SBF:s rekommendation:

 • Batterier och strömförsörjning samt centralutrustningens indikeringar, minst en gång per månad.

 • Fullständigt funktionsprov med angivande av utrymningslarm, minst en gång/kvartal.

Brandvarnare

Brandvarnare bör testas regelbundet. Brandvarnarens funktion bör testas minst en gång/kvartal, och i samband med batteribyte och vid uppehåll i verksamheten i mer än en vecka.

Rökluckor/brandgasfläktar

Rökluckor/brandgasfläktar bör provas och underhållas enligt tillverkarens rekommendationer. Dock bör alla rökluckor och brandgasfläktar provas och underhållas minst en gång/år.

Nödbelysning och belysta vägledande markeringar

Genomlysta/belysta utrymningsskyltar och nödbelysning bör provas och kontrolleras minst en gång/kvartal. Nödbelysningen ska ge avsedd belysning i minst 60 minuter vid ett eventuellt strömavbrott.

Dörrar i brandcellsgräns

Provningens syfte är att kontrollera att dörrarna stänger ordentligt, att dörrarna går i fallkolv och att eventuell magnetupphängning som håller upp dörren släpper. Dörrar i brandcellsgränser bör provas minst en gång/kvartal. Dörrar i brandcellsgränser får ej ställas upp med kil eller på annat sätt. Om dörrarna av verksamhetsskäl behöver vara uppställda bör de ställas upp mot magnet som släpper på indikation från rökdetektorer på respektive sida om dörren.

Brandcellsgränser

Brandcellsgränsernas täthet bör kontrolleras visuellt minst en gång/år. Vid förändringar eller arbeten som medför att genomföringar görs bör dessa efter arbetet tätas på godkänt sätt.

Utrymningsvägar

Dörrar i utrymningsväg bör provas (funktion av dörr och dörrtrycken) minst en gång/kvartal. Dörr i utrymningsväg får ej vara försedd med låscylinder i utrymningsriktningen. Om dörren av någon anledning måste vara låst under vissa tider på dygnet bör det finnas en anordning som omöjliggör verksamhet då dörren är låst. Exempelvis kan ljuset i lokalen kopplas till dörrens låsfunktion på så sätt att om dörren är låst kan ej ljuset tändas. På detta sätt säkerställs att dörrar i utrymningsväg alltid är upplåsta vid verksamhet.

Utrymningsvägarna ska ha en minsta fri bredd av 90 cm (max 150 personer) respektive 120 cm för samlingslokaler för fler än 150 personer. Utrymningsvägarna ska hållas helt fria från all materiel i hela sin sträckning och får aldrig blockeras. Det bör finnas inarbetade dagliga rutiner för kontroll av utrymningsvägarna.

Släckutrustning

Handbrandsläckare och inomhusbrandposter bör regelbundet kontrolleras. Kontroll och service bör ske minst en gång/år av behörig person. I publika lokaler bör dessutom tillsyn av släckutrustningen genomföras minst en gång/månad. Tillsynen kan genomföras som egenkontroll.

Senast uppdaterad: 2024-01-04