Vi ser en hand som försöker få igång en brasa med några vedträn utomhus.

Elda i det fria

Om du vill bränna ett område eller elda trädgårdsavfall som inte går att kompostera, är grundregeln att det inte är tillåtet i tätbebyggda områden. Om du ska elda utanför dessa områden, måste du vara väldigt försiktig och inte göra det ensam.

  • Se till att du har fungerande släckutrustning: slang med påkopplat vatten, spadar, ruskor, krattor och liknande.
  • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något börjar gå fel.
  • Elda minst tio meter från byggnader och sådant som kan komma till skada. Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.
  • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till kommunens miljöstationer.
  • Elda inte allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.
  • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Vattendränk askhögen. Kontrollera platsen efter några timmar.

Du är ansvarig

Anmäl din eldning så fort som möjligt och allra minst 24 timmar innan du räknar med att börja elda genom att ringa 0921–62 300. Kom ihåg att du alltid är ansvarig för eldningen, även när du har anmält den till kommunen.

Du ska alltid vara försiktig när du gör en brasa eller grillar och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Under förutsättning att kommunen tillåter eldning av miljö- och hälsoskäl är eldning normalt tillåten i mindre omfattning. Kontrollera med miljö- och byggenheten vad som gäller. Eldning av avfall är förbjudet.

Eldningsförbud

Vid torrt väder eller stark vind är det stor risk för brandspridning och därför är det mycket olämpligt att elda. Räddningstjänsten kan då även utfärda eldningsförbud vilket innebär att all öppen eld är förbjuden. Det gäller även eldning i iordninggjorda eldstäder, det vill säga eldning med ved, kvistar och dylikt. Du får använda små fältkök med öppen låga även under eldningsförbud samt grilla i iordningställda grillplatser om du använder grillkol eller grillbriketter och iakttar försiktighet.

Majbrasor

På Valborgsmässoafton den 30 april får du anordna en privat valborgsmässoeld. Eldning sker alltid på eget ansvar. Det är framförallt i torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

  • Endast torrt ris och kvistar samt rent trä får läggas på majbrasan
  • Att elda avfall eller sopor i majbrasan är förbjudet enligt miljölagstiftningen.
  • Material som impregnerat och målat trä, masonit, spillolja, gummi- och plastmaterial eller annat avfall och skräp sprider giftiga och hälsofarliga rökgaser som är skadliga för människors hälsa och miljön. Sådant avfall får därför inte eldas i majbrasan utan ska lämnas på kommunens återvinningscentral.

Glöm inte igelkottarna 

Högar med ris och kvistar utgör perfekta boplatser för igelkottar. Risken finns att de har sin vintervila i majbrasan. Kontrollera riset alternativt flytta högen innan den tänds på.

Senast uppdaterad: 2024-05-28