Information till allmänheten gällande risker vid Heden 2:142

För att förebygga allvarliga olyckor inom kemindustrin och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Sevesolagstiftningen ställer krav på verksamheter som hanterar större mängder farliga kemikalier att ha en hög säkerhetsnivå.

De verksamheter som omfattas av lagen ska också informera allmänheten om de risker som finns i omgivningen och hur man bör agera ifall det skulle ske en olycka. Det finns en högre och en
lägre kravnivå för verksamheter som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Gränsmängderna definierar
kravnivåerna. BDX Företagen AB:s verksamhet i täkter befinner sig på den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen.

Lokalisering

Den befintliga täkten ligger i den östra sluttningen av Stor Tällberg cirka 6 km väster om Boden. Avståndet till närmaste allmänna väg 676 mellan Heden och Bodträskfors är cirka 2,8 km och avståndet till bebyggelsen nordost om täkten uppgår till cirka 2,3 km.

Kort beskrivning av verksamheten

Verksamheten består av avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, hantering av upplag samt transporter till och från täkten.

Petroleumprodukter, sprängämnen och risker

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Oxiderande ämnen förekommer i form av emulsion (matris) till sprängämne och medel för gasning. Inga sprängämnen förvaras i täkten. Emulsionen transporteras till täkten med en speciell laddtruck där det pumpas direkt via slang från laddbil till hålet, där sprängmedlets olika komponenter blandas. Det är först när de olika komponenterna blandats i borrhålet som det explosiva sprängämnet bildas. Även känslig emulsion kräver en hög aktiveringsenergi för att detonera och räknas som väldigt lågkänslig. Risken för okontrollerad sprängning är därför mycket liten.

Övriga farliga ämnen utgörs av diesel samt oljor i olika former. Diesel lagras i besiktade och godkända cisterner. Förvaring sker endast under spräng och krosskampanjer.

Sprängmedelsrester kan ge läckage av kväve. Vid sprängning ovan jord förgasas normalt mer än 99 % av sprängämnet men i samband med att man pumpar ned sprängmedlet i borrhålet kan spill förekomma. Bulksprängämnen kan också läcka ut i sprickor som genomskär borrhålen. Risk för större läckage av kväve uppstår om delar av salvan inte detonerar och det finns kvar borrhål fyllda med sprängämne och tändmedel. Detta förekommer dock sällan och inför varje sprängning upprättas en sprängplan. Sprängarbasen ser till att sprängplanen efterföljs och att säkerheten vid sprängningen uppfyller gällande lagkrav och rutiner.

En kemikalieförteckning över samtliga sprängämnen och produkter finns att tillgå i täkten.

Risker med produkterna
Diesel: Produkten är giftig för vattenlevande organismer.

Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas sönder. Farliga termiska sönderdelnings-produkter kan skapas vid brand och inkludera följande ämnen: Koldioxid, koloxid, svaveloxider, svavelväte.

Sprängämnen: Förtäring kan ge illamående, kräkningar, diarré och lungskador.

Brand i sprängämne kan frigöra Kväveoxider (NOx), Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO2). Undvik att inandas explosions- och brandgaser. Vid större spill eller utsläpp av petroleumprodukter eller sprängämnen kan mark och ytvatten påverkas negativt. Exempelvis kan ett utsläpp i recipienten (bäck, dike) skada vattenlevande organismer samt bidra till övergödning.

Risker med hanteringen
Diesel: Läckage eller större spill från cistern

Sprängämne: Okontrollerad brand och explosion. Om brand når sprängämne kan det övergå i detonation. Brand i sprängämne skall aldrig bekämpas. Omedelbar evakuering av riskområdet och avspärrning av tillfartsvägar skall utföras och räddningstjänsten skall larmas.

Förebyggande åtgärder
Hantering av sprängämnen sker endast av behöriga personer med utbildning och kompetens för uppdraget.

Endast godkända fordon används och sprängmedel förvaras åtskilda från varandra vid transport. Släckutrustning finns på laddfordon.

Rutiner avseende hantering av kemiska produkter och åtgärder vid olyckor och tillbud finns i egenkontrollprogrammet.

Diesel förvaras i besiktade godkända cisterner. Absorberingsmedel finns tillgängligt vid verksamhet i täkten. Vid större spill används avtäckningsmassor (sand, morän eller liknande) för att förhindra avrinning till vattendrag samt nedträngning till grundvatten.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen.

Information och kontaktuppgifter

Verksamhetsutövare: BDX Företagen AB, Box 854, 971 26 Luleå.
Kontaktperson: Anders Göransson. Tfn: 070-233 53 39. E-post: anders.goransson@bdx.se.

Senast uppdaterad: 2024-01-22