Information till allmänheten gällande risker vid Rasmyran 1:47

Swerock har tillstånd till täktverksamhet enligt miljöbalken inom rubricerade fastighet i Bodens kommun. Vid bergtäkten produceras olika produkter som nyttjas vid bygg- och anläggningsprojekt i Bodenområdet och i delar av Luleå älvdal. Produktionen omfattar borrning, sprängning, krossning och maskinhantering av bergmaterial.

Risker med hanterade kemikalier

Sprängmedel, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, förekommer på anläggningen i korta perioder i samband med sprängning. Sprängmedlen är ammoniumbaserade och kan ge lungskador vid förtäring i större mängd. Kemikalierna kan också förvärra pågående brand eller orsaka brand vid kontakt med brännbart material. Sprängmedel förvaras inte i bergtäkten annat än vid laddning inför sprängning.

Risken för okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet transporteras till området i olika komponenter som var för sig inte är explosiva. Blandning av ingående komponenter i sprängmedlet sker vid laddning av borrhålen inför sprängning. Det är efter blandningen som ämnet blir explosivt. Sprängämnet är även i den formen relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Varning inför sprängning och varning vid en eventuell kemikalieolycka

Sprängningen föregås av varningssignal och postning sker vid skogsbilvägen som går in till täktområdet. Information lämnas också till de som bor inom ca en kilometer från täkten.

Om en olycka skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet leds sedan av räddningsledaren, som till sin hjälp kommer att ha personal och experter från företaget eller från anlitad sprängentreprenör. Bedöms händelsen vara så allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Har du/ni frågor om förfarandet vid laddning/sprängning kontakta distriktschef Lars Vennberg, 0733-848962.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckor utförs av Länsstyrelsen.

Senast uppdaterad: 2024-01-04