Dator, penna, papper och glasögon på skrivbord.

Juridiskt ansvar, tillstånd och myndigheter

2.1 Juridiskt ansvar
I och med att en arrangör får polisens tillstånd att anordna en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning åtar sig arrangören ett ansvar och har därmed vissa skyldigheter som är reglerade av lagar. Exempel på ansvarsområden är; ordningsansvar, arbetsmiljöansvar och ansvar för brandsäkerheten.

2.2 Ansvar och organisation för brandskydd
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

2.2.1 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3), står att ett skäligt brandskydd innebär att man även bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta gäller att både arbeta förebyggande, för att så långt det går hindra att en brand uppstår, men också arbeta med de delar som måste fungera vid en eventuell brand. I arbetet ingår att arbeta med både byggnadstekniska och organisatoriska bitar. För vissa byggnader eller verksamheter bör också det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras.

2.2.2 Tydlighet, stabilitet och tillräcklighet
En brandskyddsorganisation är ett verktyg som aldrig får fela. Därför är det extra viktigt att den planeras och skapas med tydlighet, stabilitet och tillräcklighet i åtanke.

Tydlighet
Brandskyddsorganisationen måste vara tydlig för alla som arbetar i den. Annars kan inte organisationen fylla sitt syfte. Som chef eller ansvarig bör du kunna rita upp och förklara organisationen på ett enkelt sätt.

Stabilitet
Brandskyddsorganisationen måste vara skapad med mer än normal drift i åtanke, eftersom den måste fungera även i pressade situationer och krissituationer.

Tillräcklighet
Brandskyddsorganisationen måste vara dimensionerad för att möta de uppgifter den har. 1 Kommunerna i femkanten är Boden, Kalix, Piteå, Luleå och Älvsbyn

2.3 Tillstånd
Kommunen (oftast räddningstjänsten) är tillståndsmyndighet för hantering av brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten utgör remissinstans för tillståndsärenden som berör alkoholservering i publika lokaler, offentliga tillställningar och begagnande av offentlig plats. Till remissvaren för alkoholservering i publika lokaler, offentliga tillställningar och begagnande av offentlig plats bifogas en checklista Bilaga 2. Brandskyddsinformation från Räddningstjänsten till sökande, finns i vänstermenyn. Samtliga kontrollpunkter i checklistan som berör aktuell verksamhet ska kontrolleras av ansvarig på plats innan verksamheten påbörjas. Checklista med utförda kontroller ska kunna uppvisas på begäran av den lokala räddningstjänsten vid tillsyn. Nedan redogörs för de underlag som ska ligga till grund för räddningstjänstens yttrande.

2.3.1 Tillstånd för hantering av brandfarlig vara
Vid hantering av brandfarlig vara ska tillstånd sökas hos kommunen (oftast räddningstjänsten) om mängderna hanterad vara överstiger de mängder som finns angivna i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3). Vid hantering av brandfarlig gas – gasol, är det följande som gäller:
Tillstånd ska sökas för hantering av brandfarlig gas när följande mängder överskrids:

 • 2 liter brandfarlig gas där någon del av hanteringen sker inomhus
 • 60 liter brandfarlig gas där all hantering sker utomhus

Blankett för tillståndsansökan erhålls av den kommun i vilken arrangemanget hålls. Räddningstjänsten kan i sitt tillståndsbeslut för brandfarlig vara ställa som villkor att avsyning ska ske innan hantering av den brandfarliga varan får påbörjas.

Vid all hantering av brandfarlig vara – gasol, ska punkterna som redovisas dokumentet Bilaga 1. Hantering av gasol som finns i vänster meny följas.

Samtliga kontrollpunkter i checklistan Bilaga 2. Brandskyddsinformation från Räddningstjänsten, som berör aktuell verksamhet ska kontrolleras av ansvarig på plats innan verksamheten påbörjas.


2.3.2 Tillstånd för användning av fyrverkerier/sceneffekter
Tillstånd för användning av fyrverkerier/sceneffekter söks hos den lokala polismyndigheten och räddningstjänsten utgör remissinstans.
Underlag för räddningstjänstens yttrande redovisas i dokumentet  Bilaga 3. Yttrande för användning av fyrverkerier i vänster menyn.

2.3.3 Tillstånd för alkoholservering
Tillstånd för alkoholservering söks hos kommunens alkoholhandläggare. Räddningstjänsten utgör remissinstans och räddningstjänstens yttrande kan utgöra villkor i tillståndet.

För att räddningstjänstens ska yttra sig ska följande underlag bifogas med ansökningshandlingen: 

 • måttsatt och skalenlig planritning över serveringsyta (lokal, tält, uteservering etc.) 
 • placering av kök, serveringsutrymme, bardisk, scen, uteservering etc. ska framgå på planritning 
 • utrymningsvägar samt möblering (bord och stolar) ska framgå på planritning. Möbleringen ska vara skalenlig och måttsatt
 • utrymningsvägarnas antal samt bredd ska uppfylla kraven enligt Boverkets författningssamling (BFS 2011:26 med ändringar i BFS 2013:14). Dimensionering av utrymningsvägar redovisas under kapitlet brandskydd i samlingstält, kapitel 2 
 • personantal inom serveringsarean ska anges i ansökan

Vid bestämning av personantal kan förenklad eller analytisk dimensionering användas. Vid förenklad dimensionering kan nedanstående persontäthet per m2 nettoarea användas vilka bygger på Boverkets schabloner.

Möblerad yta (sittplatser med bord) för servering av mat                                                                                                       1,0 pers./m2 nettoarea alt. antalet sittplatser

Fri yta för stående personer (pub)                                                                                                                                                3,0 pers./m2 nettoarea

(Med nettoarea menas den yta som är tillgänglig för sittande och stående besökare (möblerad och fri yta)

Till remissvaret bifogas en checklista till sökande, se i vänstermenyn Bilaga 2 Brandskyddsinformation från Räddningstjänsten. Samtliga kontrollpunkter i checklistan som berör aktuell verksamhet ska kontrolleras av ansvarig på plats innan verksamheten påbörjas. Checklista med utförda kontroller ska kunna uppvisas på begäran av den lokala räddningstjänsten.


2.3.4 Tillstånd för offentlig tillställning och begagnande av offentlig plats
Tillstånd för offentlig tillställning och begagnande av offentlig plats söks hos den lokala polismyndigheten och räddningstjänsten utgör remissinstans. Räddningstjänstens yttrande utgör villkor i tillståndet. För räddningstjänstens yttrande ska en säkerhetsplan och en områdesplan bifogas med ansökningshandlingen. Säkerhetsplanen ska redovisa säkerhetsarbetet för evenemanget, d.v.s. vilka åtgärder som kommer att vidtas i fråga om ordning och säkerhet. Säkerhetsplanen ska minst redovisa uppgifter om säkerhetsorganisation, bemanning och åtgärdsplaner.

Områdesplanen är en utförlig karta som visar samtliga delar av evenemanget och kringområden.
Områdesplanen ska minst innehålla följande:

 • fokuspunkter – t.ex. scener, entréer och utgångar
 • plats för eventuell hantering av brandfarlig vara
 • kringaktiviteter – t.ex. försäljare, alkoholserveringar eller tivoli
 • vägar, transportvägar och parkeringar
 • grindar, områden och andra delar av evenemanget som är tillgängliga för besökarna samt områden för uppställning av fordon m.m.
 • tillfartsvägar för utryckningsfordon och räddningsvägar inom området
 • områden för myndighetsverksamhet – sjukvårdsområde, ledningsplats


2.4 Myndigheter och samhällsfunktioner
Vid större evenemang bör regelbundna möten hållas, före och under evenemanget, med representanter från myndigheter och arrangören. Det är viktigt att arrangören och myndigheterna för en dialog under tillståndsprocessen för att uppfylla myndigheternas krav.

Vid större evenemang bör en gemensam ledningsplats etableras. Denna ledningsplats kan med fördel utrustas så att den även kan användas som ledningscentral i händelse av en krissituation.

2.5 Inspektion av evenemangsplatsen
Innan evenemanget startar bör representanter från myndigheter och arrangören genomföra en avsyning av området. Exempel på punkter som räddningstjänsten bör kontrollera är:

 • hantering av brandfarlig vara
 • ​utrymningsvägar från lokaler, samlingstält m.m. 
 • släckutrustning på området, i samlingstält och på scener m.m.
 • ytor för uppställning av räddningsfordon, exempelvis där räddningstjänsten utgör alternativ utrymningsväg från bostäder och kontor
 • tillfartsvägar för räddningsfordon
 • framkomlighet för räddningsfordon inom området
 • möjlighet till brandvattenförsörjning
 • placering av samlingstält, försäljningsställen, sopcontainers m.m.

Fortlöpande tillsyner bör utföras under evenemanget. Tillsyn kan med fördel utföras tillsammans med polis, alkoholhandläggare, miljöinspektör m.fl. Vidare rekommenderas att minst en representant från räddningstjänsten medverkar vid polisens utsättning. Räddningsstyrkan bör även genomföra orientering på området innan evenemanget startar.

Senast uppdaterad: 2021-11-17