Rutiner

Beroende på verksamhetens omfattning ska samtliga rutiner vara skriftliga, finnas tillgängliga och vara kända av samtliga anställda. Här följer en beskrivning av olika typer av rutiner som bör tas fram för verksamheten.

Nödläge

Alla verksamheter bör ha en rutin för nödläge vid brand. En rutin som beskriver vad som ska ske vid en brand och vem som har ansvar för att dessa handlingar utförs. Följande punkter bör ingå:

 • Rädda direkt hotade, varna andra

 • Larma

 • Släck och/eller stäng inne branden

 • Utrym byggnaden

 • Möt räddningstjänsten

Särskilda risker

Här redovisas exempel på risker eller situationer där rutiner bör finnas beroende på vilken verksamhet som bedrivs:

 • Hantering av brandfarlig vara

 • Hantering av övriga kemikalier

 • Arbete i laborationslokaler

 • Arbete i verkstad

 • Truckladdningsplats

 • Rökning

 • Hantering av sopor/avfall/kemikalierester

 • Heta arbeten

 • Rutiner för hantverkares/entreprenörers arbete i lokalerna

 • Rutiner för kontroll av tätning av genomföringar mm i brandcellsgränser efter genomförda arbeten

Tillbudsrapportering

Rutiner för tillbudsrapportering bör finnas i alla verksamheter vad avser följande punkter:

 • Personskador

 • Olyckor med brandfarlig vara

 • Brister i brandskydd eller utrymningssäkerhet

Rutiner för hur uppföljning ska ske och för hur förbättringar/ förändringar ska implementeras bör finnas i alla organisationer.

Bemanning

Beskrivning av den bemanning som ska finnas vid olika tidpunkter och av hur man ska agera då denna bemanning inte kan upprätthållas bör finnas på verksamheter där personalen är en förutsättning för utrymningen.

Tillfälliga avstängningar av aktiva brandskyddssystem

Med aktiva brandskyddssystem menas bland annat släcksystem som sprinkler (vatten, gas mm), automatiska brandlarm och utrymningslarm. Rutiner bör finnas för hur en avstängning av de aktiva brandskyddssystemen ska hanteras med beskrivning av vem som får fatta beslut om stängning, vem som har ansvar för och utför stängningen. Det bör också framgå hur lång avstängningen får vara utan att annan åtgärd vidtas för att säkerheten ska upprätthållas eller vilka åtgärder som ska vidtas för att upprätthålla säkerheten.

Senast uppdaterad: 2020-11-08