Så här går ett tillsynsbesök till

Hur ofta och när kommer räddningstjänsten?

 • Det är räddningstjänsten som beslutar om var, när och hur en tillsyn ska gå till.
 • I Lag om skydd mot olyckor finns det inga frister som talar om att en viss typ av verksamhet ska få tillsyn exempelvis vart tredje år.
 • Det är helt upp till räddningstjänsten att genomföra en bedömning, vilket innebär att tiden mellan tillsynsbesöken kan variera.
 • De allra flesta tillsynsbesök bokas i förväg av en tillsynsförrättare, men om en akut situation har uppstått kan räddningstjänsten även komma oanmäld alla tider på dygnet.

Vilka ska vara med vid tillsynsbesöket?

 • Från räddningstjänsten kommer det oftast en tillsynsförrättare, ibland fler.
 • Ägare och nyttjanderättshavare ska vara med vid tillsynsbesöket och ibland kan det vara lämpligt att ytterligare berörda personer deltar, exempelvis brandskyddsansvarig eller liknande.

Hur går ett tillsynsbesök till?

 • Tillsynsbesöket innebär bland annat en kontroll av verksamhetens systematiska brandskyddsarbete, det vill säga det organisatoriska och byggnadstekniska brandskyddet.
 • Ägare/nyttjanderättshavare bör inför tillsynen vara väl förberedd och kunna redovisa de dokument/handlingar som räddningstjänsten efterfrågar.
 • Följande dokument, beroende på verksamhet, är exempel på vad räddningstjänsten vill ta del av:
 • Riksinventering
 • Organisation, delegation för brandskyddet
 • Brandskyddsdokumentation och brandskyddsritningar
 • Gränsdragningslista mellan ägare och verksamhet
 • Checklistor över gjorda kontroller
 • Drift- och underhållsplaner
 • Intyg från senast utförda revisionsbesiktning av brandlarm och sprinkler samt funktionskontroll av brandgasventilation
 • Brandskyddsregler
 • Utbildningsplaner
 • Aktuell skriftlig redogörelse
 • Tillstånd enligt Lag om (2010:1011) brandfarliga och explosiva varor eller andra tillstånd som kan vara av intresse
 • Tillsynsbesöket avslutas med en gemensam rundvandring och stickprovskontroll på hur brandskyddet ser ut i verkligheten.
 • Efter att ha granskat all relevant information, gör tillsynsförrättaren en bedömning om brandskyddet är skäligt eller om några åtgärder behöver vidtas.
 • Räddningstjänstens bedömning redogörs för i en tjänsteanteckning som skickas till berörda.
 • Fastighetsägare och nyttjanderättshavare har möjlighet att komma med synpunkter på tjänsteanteckningen.
 • Därefter kan räddningstjänsten fatta beslut om föreläggande om rättelse, och skickar det till parterna.
 • Beslutet är en juridisk handling som går att överklaga.

Tillsynen är inte skattefinansierad. Därför tar vi ut en kostnad för den. 

 • Kostnaden består av en grundavgift och en rörlig avgift.
 • I grundavgiften ingår bokning, planering, förberedelser, framkörning, upprättande av tjänsteanteckning, uppdatering av uppgifter och all annan administration.
 • Den rörliga avgiften består av tidsåtgången på plats, minimum en timme, därefter per påbörjad halvtimme.
 • Behöver vi göra en efterkontroll tillkommer en kostnad för den.

Vår timtaxa är beslutad av kommunfullmäktige och består av vår självkostnad.

Senast uppdaterad: 2024-01-04