Flygfoto över landskap med bergtäkt i förgrunden.

Sevesoanläggningar

I Bodens kommun finns några anläggningar som bedriver sådan verksamhet att en olycka skulle kunna medföra att människor och miljö utanför anläggningens område drabbas. Dessa anläggningar omfattas av Sevesolagstiftningen vilket innebär att de ska förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Anläggningarna som omfattas av Sevesolagstiftningen hanterar stora mängder kemikalier och ska ha hög säkerhetsnivå. Den som bedriver verksamheten ska vidta åtgärder för att hantera och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och samverka med den kommunala räddningstjänsten.

EU har beslutat om vilka gränsmängder som gäller för att anläggningar ska omfattas av Sevesolagen. Det finns två gränsnivåer, den högre och den lägre nivån.  Anläggningar som omfattas av högre kravnivån ställs det högre krav på, de ska bland annat ta fram en säkerhetsrapport som beskriver riskerna på anläggningen och säkerhetsarbetet mer detaljerat. Vidare är kommunen skyldig att ta fram en plan för räddningsinsats samt se till att allmänheten blir informerad om de anläggningar som omfattas av den högre kravnivån. Planen ska uppdateras vart tredje år eller vid förändringar och tas fram i samråd med verksamheten.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen enligt Sevesolagstiftningen. I lagstiftningen finns det två kravnivåer, en högre och en lägre:

Krav för högre nivån

  • Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den högre kravnivån måste tillståndsprövas enligt miljöbalken.
  • Verksamheterna ska skriva en säkerhetsrapport, som bl.a. ska innehålla ett handlingsprogram, en intern plan för räddningsinsatser samt underlag till kommunens insatsplan, en redogörelse för genomfört samråd och uppgifter om de farliga ämnen som förekommer och i vilka mängder de finns.
  • Slutligen ska information till allmänheten tas fram. Den ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats och lämnas ut till den allmänhet det berör.

Krav för lägre nivån

  • Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den lägre kravnivån ska göra en anmälan till länsstyrelsen eller lämna motsvarande information vid tillståndsansökan.
  • Utarbeta ett handlingsprogram som ska skickas till länsstyrelsen.
  • Ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

I Bodens kommun finns inga anläggningar som omfattas av den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen. 

Se i menyn till vänster eller via de nedladdningsbara filer för mer information om de anläggningar som omfattas av den lägre kravnivån i Boden: 

Ladda ner dokument
Information om Bergtäkt Rasmyr...
Ladda ner dokument
Information om BDX Bergtäkt Sv...
Ladda ner dokument
Information om BDX Bergtäkt He...
Ladda ner dokument
Information från Skanska om be...
Senast uppdaterad: 2024-01-04