Skäligt brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete

Ett skäligt brandskydd innebär bland annat att ett systematiskt brandskyddsarbete bör bedrivas, se Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3).

  • Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär att ha ordning och reda i sitt brandskydd, såväl det byggnadstekniska som det organisatoriska.
  • Arbetet ska dokumenteras och bör bedrivas för alla byggnader och anläggningar, dock i varierande omfattning.

Vid en tillsyn ska det systematiska brandskyddsarbetet kunna beskrivas.

Det är inte räddningstjänstens ansvar att brandskyddet fungerar.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

 2 kap. 2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Senast uppdaterad: 2020-11-08