Collage av bilder som visar diverse säkerhetsutrustning.

Skriftlig redogörelse

Enligt LSO är det ett krav att det ska upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet för byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av brand kan bli särskilt stora.

  • Räddning- och säkerhetsförvaltningen är mottagare av redogörelserna från dessa område.
  • Byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse samt redogörelsens innehåll framgår av Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) och Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4).
  • Den skriftliga redogörelsen används som ett av underlagen för att bedöma behovet av tillsyn och som påminnelse mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare att ha kontroll på sitt brandskydd.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

2 kap. 3 § Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.

Är det fråga om sådana anläggningar som avses i 4 § skall i stället den som utövar verksamheten på anläggningen se till att en redogörelse enligt första stycket upprättas. Ägaren av anläggningen skall ge den som utövar verksamheten de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.

Redogörelsen skall lämnas in till kommunen.

Senast uppdaterad: 2020-11-08