Skyldighet vid farlig verksamhet

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka skador på människor eller miljö. Sådana anläggningar omfattas av skyldigheterna i 2 kap 4 § Lag om skydd mot olyckor.

  • Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka verksamheter som ska klassas som farlig verksamhet och det är räddningstjänsten som utför tillsynen.
  • Vid de anläggningar som omfattas, krävs en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats.
  • Verksamhetsutövaren är skyldig att analysera de risker som kan orsaka allvarliga skador.
  • Analysen ligger sedan till grund för bedömning av skälig beredskap i samband med tillsyn.

Skyldigheter för de verksamheter som klassats som farlig framgår av Allmänna råd (MSBFS 2014:2) om skyldigheter vid farlig verksamhet.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

2 Kap. 4 § Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.

Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor som anges i första stycket.

Första och andra styckena gäller även flygplatser som har meddelats drifttillstånd enligt 6 kap. 8 § första stycket luftfartslagen (2010:500). Lag (2010:519).

Senast uppdaterad: 2020-11-08