Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar

Enligt LSO har den som äger en byggnad/anläggning och den som bedriver verksamhet det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Senast uppdaterad: 2018-10-11