En bild på en skylt som visar att det finns explosiva vara.

Tillstånd för explosiv vara

Tillstånd krävs för all hantering av explosiv vara. Olika typer av verksamheter behöver olika typer av tillstånd.

 • Tillstånd till förvärv av explosiv krävs för den som ska köpa explosiv vara
 • Tillstånd till förvaring av explosiv vara krävs för den som har förråd och vill förvara explosiv vara
 • Tillstånd till försäljning av explosiva varor krävs för den som bedriver handel med explosiva varor t.ex. en vapenhandlare som säljer ammunition.
 • Tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige, behövs för att föra över varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag. Det är alltså mottagaren av de explosiva varorna som ska söka överföringstillstånd. Överföringstillstånd behövs inte för ammunition, pyrotekniska artiklar och varor avsedda för användning av försvaret eller polisen.

Tillstånd för explosiv vara behövs INTE för den som:

 • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha ammunition eller vapen och för dessa vapen förvarar ammunition
 • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha vapen och för dessa vapen hanterar högst 5 kg krut för eget bruk. Dock får ej explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 förvaras i bostad
 • Förvarar ett antal produkter enligt särskilda villkor (se 2 kapitlet i MSBFS 2016:3). Ett exempel är fyrverkerier för allmänheten, där högst 5 kg för eget bruk får hanteras utan tillstånd.

Så söker du tillstånd

Tillståndsansökan gör du via kommunens e-tjänst.

Så här fyller ni i ansökningen:

1. Sökande

Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska söka tillståndet. Kan sökas av såväl fysisk som juridisk person.

Faktureringsuppgifter

Här anges den adress till vilken fakturan avseende prövningsavgiften ska skickas.

2. Föreståndare 

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt Lag (2010:1 011) utse en eller flera föreståndare för verksamheten. En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften. Personen ska ha goda kunskaper och god erfarenhet av de varor som hanteras och av den verksamhet som hanteringen ingår i. Utbildningsbevis och andra dokument som styrker föreståndarens lämplighet ska bifogas ansökan. Om fler än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga.

För samtliga föreståndare kommer räddningstjänsten skicka en begäran om utdrag ur belastningsregistret till RPS.

3. Verksamhet

Verksamheten ska beskrivas med avseende på hur de explosiva varorna hanteras. Vidare ska typ och mängd samt risk- och hanteringsgrupp anges för den explosiva varan. Alla explosiva ämnen är indelade i dessa grupperingar, och information om vilka grupper som produkten tillhör återfinns till exempel i tillverkarens produktblad. Detta påverkar bland annat hur den explosiva varan får förvaras.

Information om riskgrupper enligt ADR-S (MSBFS 2009:2)

1.1 Ämnen och föremål med risk för massexplosion (en massexplosion är en explosion som påverkar så gott som hela lasten praktiskt taget samtidigt).

1.2 Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för massexplosion

1.3 Ämnen eller föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte massexplosion,

 1. Vars förbränning ger upphov till avsevärd strålningsvärme, eller

 2. Vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre verkan genom tryckvåg eller splitter och kaststycken.

  1.4 Ämnen och föremål med endast obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering under transport. Verkningarna är i stort sett begränsade till kollit och det kan inte förväntas splitter av betydande storlek eller utbredning. Brand utifrån får inte orsaka praktiskt taget samtidig explosion av så gott som hela kollits innehåll.

  1.5 Mycket okänsliga ämnen med risk för massexplosion men med mycket liten sannolikhet för initiering eller för övergång från brand till detonation under normala transportförhållanden. Ett minimikrav är att de inte får explodera vid test med yttre brand.

  1.6 Extremt okänsliga föremål utan risk för massexplosion. Föremålen innehåller endast extremt okänsliga detonerande ämnen och där

  Information om hanteringsgrupper

  A. Tändämne

  B. Föremål som innehåller tändämne och färre än två effektiva säkerhetsanordningar. Vissa föremål såsom sprängkapslar, apterade sprängkapslar och tändhattar ingår, även om de inte innehåller något tändämne.

  C. Krut (utom svartkrut) eller annat deflagrerande explosivt ämne eller föremål som innehåller sådant explosivt ämne.

  D. Sprängämne, svartkrut eller föremål som innehåller sprängämne, i samtliga fall utan tändsystem och utan drivladdning, eller föremål som innehåller tändämne och som har två eller fler effektiva säkringsanordningar.

  E. Föremål som innehåller sprängämne utan tändsystem, men med drivladdning (annan än sådan som innehåller en brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor).

  F. Föremål som innehåller sprängämne med eget tändsystem, med drivladdning (annan än sådan som innehåller brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor eller utan drivladdning).

  G. Pyroteknisk sats, eller föremål innehållande pyroteknisk sats, eller föremål som innehåller både explosivt ämne och lyssats, brandsats, tårgassats eller röksats (utom föremål som aktiveras av vatten eller innehåller vit fosfor, fosfid, pyrofort ämne, brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor).

  H. Föremål som innehåller både explosivt ämne och vit fosfor.

  J. Föremål som innehåller både explosivt ämne och brandfarlig vätska eller gel.

  K. Föremål som innehåller både explosivt ämne och giftigt kemiskt medel.

  L. Explosivt ämne eller föremål som innehåller explosivt ämne med särskild risk (t.ex. beroende på aktivering vid kontakt med vatten eller på närvaro av 3(6) hypergola vätskor, fosfid eller pyrofort ämne), som kräver separation av varje enskilt slag.

  N. Föremål som endast innehåller extremt okänsliga detonerande ämnen.

  S. Ämnen eller föremål så förpackade eller utformade att all verkan genom vådatändning, oavsiktlig initiering eller oavsiktlig funktion begränsas till kollit, såvida inte kollit har skadats av brand. I så fall är dock all verkan av tryckvåg eller splitter och kaststycken så begränsad att brandbekämpning eller andra nödåtgärder i kollits omedelbara närhet inte väsentligt inskränks eller förhindras.

  4a. Förrådets läge

  En karta ska bifogas ansökan där avstånd mellan förråd och skyddsobjekt är markerade. Om förvaring ska ske i mer än ett förråd inom samma område ska även avstånd mellan dessa anges. I detta fall ska en förteckning över förråden bifogas där mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska framgå.

  4b. Fastighet där handel ska bedrivas

  xxx

  5. Förrådets konstruktion

  Förrådets konstruktion ska vara provat mot någon av standarderna, som är angivna i SRVFS 2006:10 § 5-7, beroende på vilken begärlighetsgrad som varorna har. Vilken klass som förvaringsutrymmet har ska framgå av dess produktblad. Alternativt ska en beskrivning av förvaringsutrymmet bifogas som visar hur den sökande anser att motsvarande krav på tillträdesskydd uppfylls. Exempel på hur ett utrymme kan uppfylla motsvarande krav återfinns i SRVFS 2006:10 bilaga A.

  Information begärlighetsgrader

  Explosiva varor delas in i tre begärlighetsgrader beroende på hur stöldbegärliga de anses vara. Kraven på förrådets tillträdesskydd blir högre ju mer stöldbegärlig en explosiv vara är.

  Gradering begärlighetsgrader

  A = Mycket stöldbegärliga

  B = Stöldbegärliga

  C = Mindre eller ringa stöldbegärliga

  Sprängämnen

  A Plastiska sprängämnen

  A Patronerade sprängämnen (ANFO, emulsioner, vattengel, dynamit)

  A Booster av militära sprängämnen (trotyl, oktogen, HNS med flera)

  B ANFO sprängämnen i bulk

  B Slurrysprängämnen i bulk (vattenbaserat ammoniumnitrat som gjorts känsligt med sprängämne)

  Emulsionssprängämnen (vattenbaserad ammoniumnitrat som gjorts känsligt med mikroballonger eller luftsfärer)

  B Bulkemulsionssprängämnen

  Krut och pyrotekniska artiklar

  B Pyrotekniska satser

  B Krut, svartkrut

  C Fyrverkerier, tillståndsbefriade konsumentartiklar, övriga pyrotekniska artiklar

  C Nödraketer B Knallskott, eldmarkeringar

  C Pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon (PU)

  Övriga pyrotekniska artiklar i: B riskgrupp 1.1 och 1.2 C riskgrupp 1.3 och 1.4

  Ammunition

  A Pansarbrytande ammunition till handeldvapen

  B Ammunition till handeldvapen som inte är pansarbrytande

  A Tårgaspatroner

  A Rökammunition

  A Pansarskott

  A Övrig militär ammunition till annat än handeldvapen

  Tändämnen

  A Råvaror till någon del i en tändkedja

  Tändmedel

  A Sprängkapslar

  A Detonerande stubin

  B Tändhattar

  B Krutstubin

  B Tändrör, tändkolvar med mera.

  Information brandskyddskrav

  Förråd som riskerar att utsättas för brand utifrån ska vara utfört i lägst brandteknisk klass EI 30. Detta krav gäller utöver kraven på tillträdesskydd vilka beskrivs i standard Förråd som riskerar att utsättas för brand utifrån ska vara utfört i lägst brandteknisk klass EI 30. Detta krav gäller utöver kraven på tillträdesskydd vilka beskrivs i standarderna EN 1143 och SS 3492. Standarderna innehåller inga krav på brandklassning.

  EI 30 innebär att förrådet ska kunna stå emot en yttre brand i 30 minuter enligt ett standardiserat test. Ett fristående förråd på öppen mark eller i skog anses inte riskera utsättas för brand utifrån om inga brännbara föremål finns i dess närhet. Skog betraktas inte som brandfarlig även om träd är brännbara.

  Brandskyddskravet gäller inte

 • förvaring av färre än 1000 PU (pyroteknisk säkerhetsutrustning i fordon)
 • mindre än 25 kg pyrotekniska artiklar utom PU i riskgrupp 1.3 och 1.4
 • explosiva varor på försäljningsplats då försäljning pågår
 • fristående förråd på öppen mark eller i skog där avståndet mellan förråd och brännbara föremål (ej träd) är minst 5 m i alla riktningar.

En vanlig innervägg med dubbla 13 mm gipsskivor på 70 mm träreglar uppfyller EI 30. Andra exempel på konstruktioner som uppfyller EI 30 finns t ex i MSB:s handbok om förvaring av explosiva varor.

Släckutrustning lämplig för att bekämpa mindre bränder i förvaringens närhet måste finnas i alla förråd för tillståndspliktig förvaring av explosiva varor. Pulversläckare med minst 9 kg ABC-pulver, klass 43A 233B är lämpliga i förråd för yrkesmässig förvaring. Pulversläckare med minst 6 kg ABC-pulver, klass 34A 183B är lämpliga för förvaringsutrymme i bostad.

Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ska ha åskskydd. Kravet på åskskydd gäller inte förvaring av enbart fyrverkerier i originalförpackningar eller andra varor i riskgrupp 1.4. Hur man kan utföra skydd mot åska beskrivs i svensk standard SS 487 01 10 ”Åskskydd för byggnader”.

En klassningsplan ska enligt SÄIFS 1988:2 tas fram om det finns risk för antändning av den explosiva varan. Vid klassning indelas riskområdet (det utrymme där förvaringen sker) in i en eller flera av zonerna E1, E2 eller E3. Detta medför till exempel särskilda krav på elektrisk utrustning och andra potentiella antändningskällor.

Zon E1 innebär ett riskområde vid hantering inom vilket damm, ånga, kondensat eller sublimat av explosivt ämne under normal drift kan förekomma i beaktansvärd omfattning.

Zon E2 innebär ett riskområde vid hantering (utom förvaring) inom vilket damm, ånga, kondensat eller sublimat av explosivt ämne endast undantagsvis kan förekomma i beaktansvärd omfattning, eller icke dammande hantering av explosiv vara förekommer men där ändå särskilda krav måste ställas på den elektriska installationen.

Zon E3 innebär ett riskområde inom vilket enbart förvaring sker av explosiv vara med sådan inneslutning att explosivt ämne inte kan spridas. Om de explosiva varorna förvaras i oöppnade, oskadade originalförpackningar är risken för spridning i normala fall så liten att ingen klassning behöver göras.

6. Överföring av explosiva varor inom Sverige

Mottagaren av den explosiva varan ansvarar för att tillstånd för överföring finns.

7. Följande dokument krävs för att ansökan ska kunna behandlas

Handläggning av ärendet kommer inte påbörjas förrän ansökan är komplett. Då insänd ansökan är komplett skickas ett mottagningsbevis. Om ansökan inte är komplett skickas en begäran om komplettering.

 

Senast uppdaterad: 2024-01-15