Tillsyn

  • Tillsyn är ett sätt att kontrollera att lagen med tillhörande föreskrifter efterlevs och att brandskyddet håller en skälig nivå.
  • Tillsyn av efterlevnaden kan ske i olika former och kan omfatta såväl dokumentgranskning som tillsynsbesök i berörd verksamhet.
  • Det är Räddningstjänsten som bestämmer när, var och hur en tillsyn ska genomföras.
  • Räddningstjänsten har rätt att i alla byggnader och anläggningar genomföra tillsyn.
  • ​Räddningstjänsten upprättar varje år en plan för tillsyn som med omfattning, inriktning och motiv för tillsynsverksamheten.
  • Det är dock alltid ägaren eller nyttjanderättshavaren som ansvarar för sitt eget brandskydd och att lagstiftningen efterlevs.
  • Räddningstjänsten tar ut en avgift för tillsynsbesöket.
  • Avgiften ska ses som betalning för de kostnader räddningstjänsten har i samband med tillsynsbesöket och grundar sig på nedlagd tid.

 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

5 kap. 1 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av en kommun inom kommunens område och av länsstyrelsen inom länet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller, i fråga om statlig räddningstjänst, den myndighet som regeringen bestämmer, utövar den centrala tillsynen. Lag (2008:1405). Byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse

Senast uppdaterad: 2021-11-17