Utbildning

Utbildningsplan

För varje företag/verksamhet bör det finnas en utbildningsplan som beskriver vilka utbildningar och övningar de olika personalkategorierna ska genomgå och med vilka intervaller. Utbildningsplanen bör också beskriva vad som ingår i respektive utbildning.

Utbildningar

Här följer exempel på olika utbildningar som kan komma att bli aktuella för verksamheten. Beroende på verksamhetens storlek, vilken typ av verksamhet som bedrivs samt antalet anställda ställs olika krav på nivån av utbildning.

Utbildning/information för nyanställda

Inom två veckor från nyanställning bör introduktionsutbildning vad avser brandskydd och utrymning genomföras för alla nyanställda inklusive vikarier och praktikanter. Utbildningen/informationen bör innehålla:

 • Handlingsplaner och rutiner
 • Utrymningsplaner
 • Genomgång av lokaler med avseende på utrymning, brand
 • Skydd och släckutrustning

Grundläggande brandskydd

Samtliga anställda och vikarier bör ges tillfälle att gå brandskyddsutbildning minst vart fjärde år. Utbildningen bör skapa kunskap om: 

 • Brands uppkomst
 • Brandförlopp
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Utrymning och mänskligt beteende
 • Handlingsplaner och rutiner
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Släckutrustning, inklusive praktik

Utrymningsövning

För att öva in rutiner i händelse av brand eller utrymning på grund av andra orsaker bör utrymningsorganisationen övas regelbundet. Utrymningsövningar bör ske minst en gång per år. En utrymningsövning bör innefatta:

 • Information inför utrymningsövningen inklusive syfte och beskrivning av genomförandet
 • Kort genomgång av det byggnadstekniska brandskyddet och det organisatoriska brandskyddet
 • Genomförandet av utrymningsövning
 • Genomgång och utvärdering
 • Införa eventuella förbättringar i rutinen

Systematiskt brandskyddsarbete

Den person som är utsedd till brandskyddsansvarig, brandskyddssamordnare eller som har motsvarande ansvarsområde bör ges möjlighet att gå utbildning i systematiskt brandskyddsarbete i samband med uppstarten av arbetet. Utbildningen bör ge kunskap om:

 • Lagar och förordningar samt aktuella regelverk
 • Redogörelse av brandskyddet
 • Systematiskt brandskyddsarbete, de sju stegen
 • Räddningstjänstens tillsyn

Brandskyddskontrollant

De personer som är utsedda att genomföra de regelbundna kontrollerna av brandskyddet bör ha kunskap utöver den som ingår i grundläggande brandskydd. Utbildning för brandskyddskontrollanter bör ge kunskap om:

 • Regelverk inklusive de sju stegen i SBA
 • Kontrollmetoder
 • Felrapportering

Heta arbeten

För att försäkringar ska gälla i samband med heta arbeten ska samtlig personal som utför heta arbeten ha genomgått utbildning inom området. Utförare av heta arbete ska vara certifierade, certifikaten gäller i 5 år.

Föreståndare för brandfarlig vara

Samtliga föreståndare och ställföreträdande föreståndare bör ha goda kunskaper om de varor som hanteras. Föreståndare bör gå utbildning innan de blir utsedda/får ansvaret. Utbildning för föreståndare för brandfarlig vara bör ge kunskap om: 

 • Brandtekniska grunder inklusive brandförlopp, flampunkt, termisk tändpunkt
 • Lagar och förordningar samt aktuella regelverk
 • Myndigheters roll
 • Explosiv miljö, klassningsplaner, starkströmsföreskrifter
 • Föreståndaransvar samt befogenheter

Anläggningsskötare för automatiska brand- och utrymningslarm

Utsedda anläggningsskötare bör ha god kunskap om den aktuella anläggningen. Utbildning för anläggningsskötare bör innefatta:

 • Risker i samhället
 • Brandkunskap
 • Brandförebyggande åtgärder
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Regelverk brandlarm
 • Larmvägar
 • Praktiskt handhavande
Senast uppdaterad: 2020-11-08