Ändring av detaljplan Kv Narcissen, Stadsplan för stadsäga 1213 m.fl. (Brogatsleden) 25-P1984-81

Planändringen syftar till att möjliggöra för nybyggnation av bostäder, enligt gällande plans användningsbestämmelse genom att upphäva bestämmelsen q då denna spelat ut sin roll. Detaljplaneändringen är i linje med gällande plans syfte.

Den tillkommande bebyggelsen ska anknyta till befintlig centrummiljö. Gällande användning bostäder kompletteras även med användningen centrumändamål i bottenplan, och användningen, tillfällig vistelse, hotell.

Planändringen handläggs med standardförfarande enligt PBL (2010:900).

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.

Kommunen bedömer att planens genomförande inte riskerar att medföra någon miljöpåverkan.

Planförslaget är utställt för granskning under tiden 23 oktober - 6 november 2023.

Planförslaget finns utställt på följande platser;

Stadsbiblioteket under ordinarie öppettider.
Stadshuset, Medborgarservice 08:00-12:00 - 13:00-16:00
Stadshuset, hus B, Plan 5, Fysisk planering, 08:00-12:00 - 13:00-16:00
Här på kommunens hemsida

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, ska dessa skriftligen inkommit senast 12 juni 2023 till:
Bodens kommun
Kyrkgatan 24
961 86 BODEN

E-post: kommunen@boden.se

Ange diarenummer KS 2022-7 samt fullständigt namn, adress och fastighet.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga Miljö- och byggnämndens beslut att anta detaljplanen.

 

Ladda ner dokument
Underrättelse
Ladda ner dokument
Planbeskrivning
Ladda ner dokument
Komplettering till planbeskrivning
Ladda ner dokument
Samrådsredogörelse
Ladda ner dokument
Plankarta
Ladda ner dokument
Bullerutredning
Senast uppdaterad: 2023-10-23