Biet 3

Bostadsförsörjningsprogram

I bostadsförsörjningsprogrammet behandlas frågor om hur mycket som ska byggas, vad som ska byggas och när det ska byggas.

En av bostadsförsörjningsprogrammets viktigaste roller är att utgöra en grundpelare i kommunens översiktsplanarbete. I översiktsplanen behandlas sedan frågan om var man lämpligen bör bygga. Bedömningarna av behov och efterfrågan på bostäder i framtiden bygger till stor del på bedömning om framtida befolkningsutveckling.

Bostadsförsörjningsprogrammet utgår från antagen vision att år 2030 ska kommunens befolkning uppgå till 33 000 personer.

Programmet innehåller dessa delar:

  • Demografi - idag och framöver
  • Bostadsbeståndet och bostadssituationen idag
  • Bostadsläget för särskilda grupper
  • Bostadsbyggande framöver
  • Marknadsläget i Sverige
  • Mål och insatser 2023-2030
  • Uppföljning

I dokumentet Bostadsförsörjningsprogram 2023 - Bilaga 1: Remissvar presenteras de synpunkter som inkommit angående programmet. Dokumentet innehåller också kommunens respons på dessa synpunkter samt information om hur programmet har justerats och förbättrats med hänsyn till de mottagna åsikterna.

Ladda ner dokument
Bostadsförsörjningsprogram 2023
Ladda ner dokument
Bostadsförsörjningsprogram 202...
Senast uppdaterad: 2023-12-20