Detaljplan för Boden 56:44, Väster om Kaptensgatan

Syftet med aktuell detaljplan är att skapa planmässiga förutsättningar för handelsändamål. Målet är att främja det komersiella serviceutbudet i kommunen samt att tillskapa arbetstillfällen.

Aktuellt planområde är beläget i centrala Boden, i söder angränsar området till riksväg 97, i öster mot Dollarstore, i norr mot Sundbrovägen och i väster mot ett skogsområde.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan och bygglagen, PBL (2010:900). Förfarandet har valts med hänsyn till att planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Kommunen bedömer att den föreslagna detaljplanen inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan.

Planförslaget är utställt för granskning under tiden 7 december - 21 december 2023.

Planförslaget finns utställt på följande platser;
Stadshuset, hus B, plan 5, öppet vardagar 08:00 - 17:00
Stadshuset, Medborgarservice
Stadsbiblioteket under ordinarie öppettider
Här på kommunens hemsida

Kontakt:
Planarkitekt, Nina Lundin
e-post nina.lundin@boden.se
tel. 0921-625 71

Eventuella synpunkter på planförslaget vill vi ha skriftligen senast den 21 december 2023 till:
Bodens kommun
Kyrkgatan 24
961 86 Boden
E-post: kommunen@boden.se

Ange diarienummer Ks 2021-831 samt fullständigt namn, adress och fastighet. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningsutställningens sista dag kan förlora rätten att
senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Ladda ner dokument
Underrättelse
Ladda ner dokument
Planbeskrivning
Ladda ner dokument
Samrådsredogörelse
Ladda ner dokument
Plankarta
Ladda ner dokument
Särskilt beslut om betydande m...
Ladda ner dokument
PM - Förprojektering
Ladda ner dokument
Sammanfattning - Spridningsber...
Ladda ner dokument
Dagvattenutredning
Ladda ner dokument
Trafikutredning
Ladda ner dokument
Markteknisk undersökningsrapport
Ladda ner dokument
PM Geoteknik
Senast uppdaterad: 2023-12-07