Detaljplan för Brännastrand (del av BODEN 56:9 m.fl.)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av hotell om 35,0 meter totalhöjd om högst 8 vån, i direkt anslutning till M/S Bränna.

I samband med detta kommer även marken runt nuvarande byggnad planläggas i syfte att tillskapa planenligt utgångsläge för ombyggnad så länge denna inte medför ökad BYA (Byggnadsarea). För att undvika framtida frimärksplaner så kommer den del av Östra Strandvägen som återfinns mellan kvarteren Urd och Mimer och den tilltänkta kvartersmarken också att inkluderas i detaljplanen, som fortsatt GATA. Den GATA , GC-VÄG och PARK som i dagsläget återfinns inom planområdet och inte ändras
till kvartersmark kommer gälla, då med gränser som stämmer överens med verkligheten. NATUR i planområdets norra del kommer utgå till förmån för PARK.

Planområdet upptar en yta om cirka 5,2 hektar och är beläget på och vid Bodträskets östra och södra sidor.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt PBL (2020:900) då detaljplanen bedöms vara av allmänhetens intresse och medför hävande av strandskyddsbestämmelser. Kommunen bedömer att den föreslagna detaljplanen inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan.

Handlingarna är upprättade 2023-09 och finns utställda för granskning under tiden 7 september - 28 september 2023.

Detaljplanen finns utställd på följande platser;
Stadshuset, fysisk planering, hus B, plan 5, öppet vardagar kl. 08:00-12:00 - 13:00-16:00
Stadhuset, Medborgarservice
Stadsbiblioteket under ordinarie öppettider
Här på kommunens hemsida

Kontakt:
Gustav Hamlund, samhällsbyggnadsstrateg, tel. 0921-620 52
Lars Andersson, plan- och exploateringschef, tel. 0921-621 43

Eventuella synpunkter på planförslaget vill vi ha skriftliga, senast torsdag 28 september 2023 till: 
Bodens kommun
Kyrkgatan 24
961 86 BODEN
E-post: kommunen@boden.se

Ange diarienr KS 2022-301 samt fullständigt namn, adress och fastighet. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningsutställningens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

 

 

Ladda ner dokument
Följebrev
Ladda ner dokument
Planbeskrivning
Ladda ner dokument
Samrådsredogörelse
Ladda ner dokument
Plankarta
Ladda ner dokument
Särskilt beslut om betydande m...
Ladda ner dokument
Dagvattenutredning
Ladda ner dokument
Markteknisk undersökningsrapport
Ladda ner dokument
Miljöteknisk markundersökning ...
Ladda ner dokument
Miljöteknisk markundersökning ...
Ladda ner dokument
PM Geoteknik Brännastrand
Ladda ner dokument
PM Utlåtande geoteknik Brännastrand
Ladda ner dokument
Skuggstudie Brännastrand
Ladda ner dokument
Trafikrapporter Brännastrand
Ladda ner dokument
Trafikutredning Brännastrand
Ladda ner dokument
Översiktlig kartering av stabi...
Ladda ner dokument
Översvämningsutredning Bodån
Senast uppdaterad: 2023-09-07