Detaljplan för del av BODEN 57:39 (Parkeringsyta norr om Försvarsmuseum)

GRANSKNINGSUTSTÄLLNING

Detaljplanen syftar till att möjliggöra verksamhetsetablering på parkeringsytan sydväst om korsningen Åbergsleden/Granatvägen, direkt norr om Försvarsmuséet och byggnadsminnet A8.
I dagsläget nyttjas parkeringsytan vid vissa tillfällen av museibesökare. Kommunen avser ersätta denna delvis genom att iordningställa yta inom planområdets västra del.

Planområdet är ca 15 700 m2 och ligger i Älvbrinkens norra del, sydväst om korsningen Åbergsleden/Granatvägen. Markägare är Bodens kommun.

Kommunen bedömer att den föreslagna detaljplanen inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. 

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Boden 2025 och Fördjupad översiktsplan för Boden och Sävast då området i sin helhet finns inom det primära området för bebyggelseutveckling. dessutom inom det utpekade verksamhetsområdet Älvbrinken.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL (2010:900). 

Planförslaget är utställt för granskning under tiden 2 maj - 23 maj 2023.

Planförslaget finns utställt på följande platser;

Stadshuset, plan 5 hus B, Fysisk planering, kl. 08:00-12:00 - 13:00-17:00.
Stadshuset, Medborgarservice
Stadsbiblioteket under ordinarie öppettider.
Här på hemsidan

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, ska dessa skriftligen ha inkommit senast den 23 maj 2023.
Synpunkterna skickas till;
Bodens kommun
Kyrkgatan 24
961 86 BODEN

E-post: kommunen@boden.se

Ange diarienummer KS 2022-936 samt fullständigt namn, adress och fastighet.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga miljö- och byggnämndens beslut att anta detaljplanen.

Kontakt:
Planarkitekt, Gustav Hamlund
Tel. 0921-620 52
e-post: gustav.hamlund@boden.se
 

Ladda ner dokument
Särskild beslut i frågan om mi...
Ladda ner dokument
Underrättelse
Ladda ner dokument
Planbeskrivning
Ladda ner dokument
Samrådsredogörelse
Ladda ner dokument
Plankarta
Senast uppdaterad: 2023-05-02