Planområde

Detaljplan för del av fastigheten Heden 4:24 m.fl. Trångforsen

Detaljplanen syftar till att utveckla området i Trångfors till ett attraktivt bostadsområde samt möjliggöra för ett gång- och cykelstråk längs älven. Syftet är även att tillskapa och möjliggöra för nya bostäder i varierande storlekar, ändamålsenliga platser samt skydda känslig natur- och kulturområden.

Planområdet omfattar ca 17 ha och är beläget i Trångfors som ligger cirka 4 km väster ut från Bodens centrum i förbindelse med väg 356 och broförbindelse över Luleälven. Området angränsas av Luleälven i öster, Kanalvägen med närliggande bostadsområde samt Engelska kanalen åt väster.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900) då detaljplanen bedöms vara av allmänhetens intresse. Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner.
Kommunen bedömer att föreslagen detaljplan inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan.

Handlingarna är upprättade 2022-12 och finns utställda för granskning under tiden 2023-04-21--05-19.

Detaljplanen finns utställd på följande platser;

- Stadshuset, fysisk planering, våning 5, hus B
   öppet vardagar kl. 08-12:00, 13:00-17:00.

- Stadsbiblioteket under ordinarie öppettider

Här på hemsidan

Kontakt:
Ida Ahlbäck, planarkitekt, tel. 0921-620 53
Lars Andersson, mark- och exploateringschef, tel. 0921-621 43

Eventuella synpunkter på planförslaget vill vi ha skriftligen senast fredag 19 maj 2023 till:
Bodens kommun
Kyrkgatan 24
961 86 BODEN

E-post: kommunen@boden.se

Ange diarienr Ks 2021-1097 samt fullständigt namn, adress och fastighet.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningsutställningens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
FYSISK PLANERING

Ladda ner dokument
Beslut i frågan om miljöpåverkan
Ladda ner dokument
Underrättelse
Ladda ner dokument
Planbeskrivning
Ladda ner dokument
Samrådsredogörelse
Ladda ner dokument
Plankarta
Senast uppdaterad: 2023-04-20