Detaljplan för del av Kv Apeln 7 och Boden 56:39

KS 2021-707

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att uppföra en drivmedelsstation och ge utvecklad byggrätt för bostadsbebyggelse. I söder regleras en yta för parkmark på allmän plats. Detaljplaneområdet ligger i centrala Boden inom kvarteret Apeln. Norr om detaljplaneområdet sträcker sig Garnisonsgatan och i den södra delen inom detaljplaneområdet löper järnvägen. Ett stenkast till väster om detaljplaneområdet går Hedenbrovägen i nordsydlig riktning, en huvudgata som knyter ihop viktiga delar av tätorten såsom Försvarsmaktens verksamheter. I öster ligger Drottninggatan som anknyter till centrumområdet där det omvandlas till gågata. Väster om detaljplaneområdet ligger tre sjuvåningars punkthus och inom planområdet i öster ligger ett mindre parkområde ägt av kommunen. Detaljplaneområdet består till stor del av obebyggd mark där gräsytor, multiarena och en skatepark förlagts. Det finns en asfalterad gång- och cykel väg som sträcker sig genom detaljplaneområdet utmed järnvägen i söder.

Detaljplanen har handlagts enligt reglerna för utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Detaljplanen har sedan tidigare varit utställd för samråd, granskning och granskning 2. Enligt 5 kap 24§ plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunen på sin hemsida anslå granskningsutlåtandet tillsammans med övriga handlingar i ärendet. 

Detaljplanen förväntas bli antagen av Kommunfullmäktige den 17 april 2023.  

För ytterligare information, kontakta följande:

Lars Andersson, Plan- och exploateringschef
Tel. 0921-621 43

Ida Ahlbäck, Planarkitekt
Tel. 0921-620 53

Tillhörande antagandehandlingar:

Ladda ner dokument
Beslut i fråga om miljöpåverkan
Ladda ner dokument
Följebrev granskningsutlåtande 2
Ladda ner dokument
Granskningsutlåtande 2
Ladda ner dokument
Plankarta
Ladda ner dokument
Planbeskrivning
Senast uppdaterad: 2023-03-08