Planområde

Detaljplan för fastigheterna NJORD 13 och 15

INFORMATION OM GRANSKNINGSUTSTÄLLNING Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnation av ett flerbostadshus. Bebyggelsens höjd regleras för att anpassa sig till utformningen i närområdet. Detaljplanen syftar även till att säkerställa de parkeringsbehov som tillkommer vid framtida exploatering.

Aktuellt planområde ligger parallellt med Brännagatan och Kungsgatan i Bodens nedre stadsdel. Området är cirka 4000 kvm och HSB är fastighetsägare till båda fastigheterna (NJORD 13 och 15). HSB har som avsikt att bebygga delar av den hårdgjorda ytan inom fastigheterna med ett flerbostadshus i 4 - 5 våningar samt att anordna parkeringsplatser för de parkeringsbehov som uppkommer i samband med ett genomförande av planförslaget. Befintlig detaljplan från 1991 medger parkering på en stor yta, samt bostadsändamål i tre våningar varav en ny detaljplan behöver upprättas.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL (2010:900). Förfarandet har valts med hänsyn till att planförslaget är förenligt med översiktsplanen och inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.

Planförslaget är utställt för granskning under tiden 19 april - 10 maj 2023.

Planförslaget finns utställt på följande platser:
Här på kommunens hemsida
Stadsbiblioteket under ordinarie öppettider
Stadhuset, hus B plan 5, Fysisk planering,  08:00-12:00  13:00-16:00
Stadshuset, Medborgarservice

Kontakt:
Plantekniker Ida Ahlbäck
e-post: ida.ahlback@boden.se
tel. 0921-620 53

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa skriftligen ha kommit in senast 10 maj 2023 till:

Adress:     Bodens kommun
                   Kyrkgatan 24
                   961 86 BODEN

E-post:       kommunen@boden.se

Ange diarienummer KS 2022-242 samt fullständigt namn, adress och fastighet.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskning kan förlora rätten att senare överklaga Miljö- och byggnämndens beslut att anta detaljplanen.

 

Ladda ner dokument
Underrättelse
Ladda ner dokument
Planbeskrivning
Ladda ner dokument
Samrådsredogörelse
Ladda ner dokument
Plankarta
Ladda ner dokument
Särskilt beslut om betydande m...
Senast uppdaterad: 2023-04-17