Detaljplan för Torpgärdan 10:1 och 5:4, Vägdragning Bodens ridklubb

Detaljplanen syftar till att ändra vägdragningen för Kopplingsvägen. I samband med en omläggning av vägen kan mark i nära anslutning till Bodens ridklubb medges för besöksanläggningar i form av hästsport i stället för dagens väg- och industriändamål för att ge ridklubben en chans att utöka sin verksamhet.

Bodens ridklubb har påtalat att befintlig utformning av området runtomkring ridklubben inte är tillfredsställande för att bedriva sin verksamhet. Dagens trafiklösning delar upp området som används av ridklubben och vägen önskas således dras om. I samband med en ny vägdragning önskar Bodens ridklubb att fortsatt få nyttja området för sin verksamhet. Gällande detaljplan medger industriändamål och stödjer inte tilltänkt ny markanvändning, vilket innebär att en ny detaljplan behöver tas fram.

Planområdet ligger söder om Boden centrum mellan riksväg 97 och Torpgärdsleden. Idag finns flera industrier och verksamheter i området, men även andra stall och jordbruksverksamheter. Planområdet är beläget cirka 1200 meter söder om Bodentravet, Sveriges nordligaste travbana. 

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Boden 2025, planområdet omfattas även av fördjupad översiktsplan för Boden och Sävast (FÖP).

Kommunen bedömer att den föreslagna detaljplanen inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan.

Planförslaget är utställt för granskning under tiden 15 september - 6 oktober 2023.

Planförslaget finns utställt på följande platser;

Stadshuset, plan 5 hus B, Fysisk planering, kl 08:00-12:00 - 13:00-17:00
Stadshuset, Medborgarservice
Stadsbiblioteket under ordinarie öppettider
Här på hemsidan

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, ska dessa skriftligen ha inkommit senast 6 oktober 2023.
Synpunkterna skickas till;
Bodens kommun
Kyrkgatan 24
961 86 BODEN

E-post: kommunen@boden.se

Ange diarienummer KS 2022-9 samt fullständigt namn, adress och fastighet.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga miljö- och byggnämndens beslut att anta detaljplanen.

Kontakt;
Planarkitekt, Gustav Hamlund
e-post: gustav.hamlund@boden.se
tel. 0921-620 52

 

 

Ladda ner dokument
Följebrev
Ladda ner dokument
Planbeskrivning
Ladda ner dokument
Samrådsredogörelse
Ladda ner dokument
Plankarta
Ladda ner dokument
Särskilt beslut i frågan om mi...
Senast uppdaterad: 2023-09-14