Detaljplan för verksamhetsområdet Svartbyn, Boden Industrial Park

Detaljplan för verksamhetsområdet Svartbyn, Boden Industrial Park

 

Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige den 17 oktober 2022.  

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2023-02-17 genom beslut i Mark- och miljööverdomstolen.


För ytterligare information, kontakta följande:

Lars Andersson, Plan- och exploateringschef
Tel. 0921-621 43

Cecilia Kvibacke, Utvecklingsansvarig Boden Industrial Park 
Tel. 0921-627 06
 

Tillhörande antagandehandlingar:

Ladda ner dokument
Följebrev granskningsutlåtande
Ladda ner dokument
Granskningsutlåtande verksamhe...
Ladda ner dokument
Plankarta verksamhetsområdet
Ladda ner dokument
Planbeskrivning verksamhetsområdet
Ladda ner dokument
Miljökonsekvensbeskrivning ver...
Ladda ner dokument
Samrådsredogörelse verksamhets...
Ladda ner dokument
Kommunfullmäktiges beslut om a...
Senast uppdaterad: 2023-11-14