Flygfoto över landskap med fält, skog, hus och älv.

Planprogram

Planprogram är det första steget i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen (PBL).

I planprogrammet anger kommunen sin viljeinriktning genom att formulera utgångspunkter och riktlinjer som blir vägledande för den fortsatta planeringen. Ett planprogram är inte juridiskt bindande. 

Senast uppdaterad: 2023-09-26