Bevarande och utvecklingsplan för Gruvberget

Gruvberget är ett viktigt tätortsnära frilufts- och rekreationsområde. Området nyttjas frekvent av föreningar och är välbesökt av kommunmedborgare. På Gruvberget finns höga naturvärden så som exempelvis över 150 år gammal tallskog. På norra sluttningen finns en stor källa där orkidéer såsom norna och skogsfru återfinns. Bevarande- och utvecklingsplanen tar sikte mot år 2030 och beskriver en helhetsbild av framtidens Gruvberget.

Syftet med Bevarande- och utveck­lingsplanen är att fortsatt stärka och utveckla det rörliga friluftslivet samt bevara naturvärden på Gruvberget. Utvecklingen av Gruvberget ska bidra till arbetet med antagna nationella mål för folkhälsa, jämställdhet, miljömål samt åtaganden i CEMR- deklarationen. Planen ska även främ­ja arbetet med hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Ambitionen vid framtagande av Bevarande- och utvecklingsplanen är att i nära dialog med föreningar och kommunmedborgare skapa en gemensam målbild för Gruvbergets bevarande och utveckling. Bevarande- och utvecklingsplanen ska ses som ett stöd i det fortsatta arbetet med att bevara och utveckla Gruvberget.

Skede i processen

Bevarande- och utvecklingsplanen är godkänd av kommunstyrelsen.

Ladda ner dokument
Antagandehandling
Ladda ner dokument
Beslut
Ladda ner dokument
Karta Bevarande- och utvecklin...
Ladda ner dokument
Samrådsredogörelse
Senast uppdaterad: 2023-10-24