Det goda livet Erikslund, Fagernäs och Norra Svartbyn (fördjupad översiktsplan)

Visionen Det goda livet ger riktningen för samhällsomställningen och beskriver kommunens position år 2040. Visionen innehåller värden och kvalitéer som är viktiga för att människor ska vilja bo, utvecklas och må bra i kommunen. Det handlar om befintliga bodensare men också framtida bodensare. Implementeringen av visionen Det goda livet kommer att ske på många olika sätt, bland annat områdesutveckling samt mark- och vattenanvändning.

Syftet med Det goda livet Erikslund, Fagernäs och Norra Svartbyn är att utveckla och skapa förutsättningar för attraktiva boende- och livsmiljöer. Detta genom att identifiera vad Det goda livet är för de specifika områdena när det gäller innehåll och gestaltning.

Skede i processen 

Granskning har pågått mellan perioden 16 november 2023 till och med 14 januari 2024.  Under granskningen har det funnits möjlighet att lämna synpunkter på förslag till plan. Synpunkterna som har inkommit under granskningen kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande och eventuella revideringar görs utifrån inkomna synpunkter. Kommunfullmäktige antar slutligen den fördjupade översiktsplanen.

 

 

Senast uppdaterad: 2024-01-22